Sökning: "Efterlevnad"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet Efterlevnad.

 1. 1. Efterlevnad av den enskildes rättigheter enligt Dataskyddsförordningen GDPR : En fallstudie om hur en organisation har påverkats av den enskildes rättigheter, samt vilka åtgärder som vidtas för efterlevnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :GDPR; The General Data Protection Regulation; information security; the rights of the individual; municipality; GDPR; Dataskyddsförordningen; informationssäkerhet; den enskildes rättigheter; kommun;

  Sammanfattning : Dataskyddsförordningen (GDPR) blev den 25e maj 2018 obligatorisk att följa för alla organisationer inom Europa som samlar in och behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersatte Personuppgiftslagen som tidigare varit den lag som inom Sverige reglerat hur organisationer får behandla personuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Visselblåsning : Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Annika Bossius; Frida Leijon; [2019]
  Nyckelord :Whistleblowing; control; prevention; follow-up; financial irregularities; accounting; Visselblåsning; styrning och kontroll; förebyggande; uppföljning; ekonomiska oegentligheter; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda. LÄS MER

 3. 3. Efterlevnad av informationssäkerhetspolicy i en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Karin Sydner; Fredrik Lindell; [2019]
  Nyckelord :informationssäkerhetspolicy; efterlevnad; kommun; theory of planned behavior; policy;

  Sammanfattning : Många företag klarar sig inte i dagsläget utan någon form av IT-stöd. Stora mängder informat-ion används och lagras i organisationers dagliga arbete. Viss information behöver skyddas från obehörig tillgång eller användning. Ett av de största hoten mot organisationers information som lätt förbises är dess egna anställda. LÄS MER

 4. 4. Hur väl följer svenska fastighetsbolag upplysningskraven i punkt 75 & 76 i IAS 40?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Persson; Joel Quist; Kevin Svensson; [2019]
  Nyckelord :Efterlevnad; IAS 40; IFRS 13; förvaltningsfastigheter; företagsegenskaper; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur väl svenska börsnoterade fastighetsbolag efterlever de upplysningskrav som anges i IAS 40 punkt 75 och 76. Vidare undersöks om det föreligger några skillnader mellan olika år (2010, 2018), samt om det finns samband mellan upplysningsgrad och tre på förhand utvalda företagsegenskaper. LÄS MER

 5. 5. Lagstadgade krav och ansvariga aktörer - kan likvärdighet uppnås?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotta Tjärdahl; [2019]
  Nyckelord :likvärdig; styrdokument; gymnasieskola; ansvariga aktörer; institutionell teori; samhällskunskap; statsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra och problematisera om krav på likvärdighet kan uppnås genom att undersöka hur olika ansvariga aktörer inom Malmö stads kommunala gymnasieskola ser på dels begreppet likvärdighet, dels på möjligheterna att uppnå likvärdighet. Flera granskningar pekar mot att kravet på likvärdighet inte uppfylls och flera omfattande satsningar görs därför nu för att öka likvärdigheten. LÄS MER