Sökning: "Egentlig depression"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Egentlig depression.

 1. 1. Vikten av att se svårigheter med samexisterande ångest och depression i klinisk praktik och forskning: en systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Olsen; [2021]
  Nyckelord :depressive disorder with anxious distress; mixed depressive and anxiety disorder; ICD-11; DSM-5; diagnostics; depressiva syndrom med ångest; blandade ångest- och depressionstillstånd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samexisterande ångest och depression är vanligt förekommande och associeras ofta med långvarig behandling med sämre prognos och risk för att utveckla ett kroniskt tillstånd. I syftet att förebygga utvecklingen av allvarligare former av psykiska problem, samt för att erbjuda adekvat behandling, har specifika kategorier för blandtillstånd av ångest och depression funnits som tillägg i befintliga diagnostiska system. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av bedömningssamtal hos gravida inför internetbaserad kognitiv beteendeterapi : Har valmöjlighet och besöksmodalitet betydelse?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sofia Belin; Josefina Brinkenius; [2021]
  Nyckelord :ICBT; pregnancy; visiting modality; telephone call; video call; face to face meeting; IKBT; graviditet; besöksmodalitet; telefonsamtal; videosamtal; fysiskt besök;

  Sammanfattning : Depression förekommer under 10% av alla graviditeter och medför risker för både den gravida och barnet. Syfte: Studien IKBT för gravida med depression syftar till att bekräfta tidigare studiers resultat av IKBT-behandling samt utvärdera olika besöksmodaliteter, telefonsamtal, videosamtal eller fysiskt besök, för bedömningssamtalet. LÄS MER

 3. 3. Sorgereaktioner efter dödsfall med fokus på sjuksköterskans stöd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Höglund; Tina Bronzwinge; [2021]
  Nyckelord :Bereavement; Death; Family; Grief; Nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora en familjemedlem leder till sorg. Enligt litteraturen räknas sorgen som en akut stress- eller krisreaktion vilken ses som en normal process, men den har förmåga att utvecklas patogent. Egentlig depression och ökad suicidrisk är konsekvenser av felaktigt bemötande och ofullständig sorgebearbetning. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner vid depression- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emmy Berglund; Wilma Krantz; [2020]
  Nyckelord :Egentlig depression; arbetsterapi; psykisk ohälsa; aktivitet;

  Sammanfattning : Depression är en av de största folkhälsosjukdomarna i Sverige och leder vanligtvis till långvarig vård. Symtom vid depression är bland annat nedstämdhet och förlust av intresse eller nöje av aktiviteter som tidigare gett tillfredsställelse, sömnstörningar, nedsatt energi, koncentrationssvårigheter, låg självkänsla samt självmordstankar. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av fysisk aktivitet som tilläggsbehandling hos vuxna patienter med egentlig depression : en litteraturstudie ur patientens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Linda Mattsson; Stephanie Pontén; [2020]
  Nyckelord :Adult patients; literature review; major depression; major depressive disorder; physical activity;

  Sammanfattning : Background: Major depressive disorder is one of the leading diseases in the world. While anti-depressive medication is the most commonly used treatment, studies shows conflicting results of its benefits, where other alternative treatments are getting more attention such as psychological treatment and physical activity. LÄS MER