Sökning: "Egil Karlow"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Egil Karlow.

  1. 1. Frihet och inflytande ur barns och pedagogers perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Egil Karlow; [2017]
    Nyckelord :power; influence; children; preschool; democracy; activity theory; makt; inflytande; barn; förskola; demokrati; aktivitetsteori; verksamhetsteori;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker förutsättningarna för barns och vuxnas inflytande och frihet i förskolan. Studien bygger på observationer, intervjuer och diskussioner på en förskoleavdelning. LÄS MER