Sökning: "Ehwa Guting"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ehwa Guting.

  1. 1. Unga kvinnors upplevelser av behandling av vulvasmärta

    Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Ehwa Guting; [2020]
    Nyckelord :vulvar pain;

    Sammanfattning : EHWA GUTING   Guting, E. Unga kvinnors upplevelser av behandling av  vulvasmärta. Masteruppsats i sexologi, 30 högskolepoäng. LÄS MER