Sökning: "Eila Rose"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eila Rose.

  1. 1. Patienters erfarenheter av assisterad munvård : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Alexandra Tidqvist; Eila Rose; [2022]
    Nyckelord :Munvård; omvårdnad; erfarenheter; inställningar; patientperspektiv;

    Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Munhälsan påverkar den generella hälsan. Det finns flera riskfaktorer för nedsatt munhälsa exempelvis hög ålder och sjukdom. Att inte självständigt kunna utföra munvården och vara i behov av assistans är också en riskfaktor för nedsatt munhälsa. LÄS MER