Sökning: "Ekobrott"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Ekobrott.

 1. 1. Kan ekonomisk brottslighet misstänkas? : En kvalitativ studie av revisorns tolkning av misstankegraden i revisorns anmälningsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christer Häggblom; Saga Palmgren; [2018]
  Nyckelord :Revisorns anmälningsskyldighet; Ekonomisk brottslighet; Ekobrott; Kan misstänkas; Kompetens; Oberoende; Professionell skepticism;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet (ekobrott) i företag är ett stort samhällsproblem både i Sverige och internationellt. Många blir omedvetet drabbade av brotten och mörkertalet bedöms vara stort. I Sverige har revisionen sedan 1999 varit en del i svenska statens plan för att förebygga och upptäcka ekobrott i företag. LÄS MER

 2. 2. Bakom Rökridån - Omfattningen och samhällskonsekvenserna av den illegala tobaksmarknaden i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Cecilia Zarins; Erika R. Nykjaer; [2018]
  Nyckelord :Ekobrott; Malmö; Organiserad brottslighet; Smuggling; Skattebrott; Tobak;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på uppdrag av Polisen i Malmö och syftar till att få en ökad förståelse för tobakens roll i den lokala organiserade brottsligheten. Med denna djupare insikt i den lokala problembilden finns även förhoppningen att kunna utveckla relevanta brottspreventiva åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Aktieägarnas rationalitet vid insiderbrott

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Ottosson; Sebastian Björklund; [2018]
  Nyckelord :insiderbrott;

  Sammanfattning : Antalet insiderbrott har ökat markant i Sverige det senaste decenniet och får även mycket uppmärksamhet i media. Ett insiderbrott skiljer sig från resterande ekobrott eftersom företagets redovisade värde inte ändras då personen inte tagit finansiella medel från företaget. LÄS MER

 4. 4. Revision mot Ekobrott : En studie om sambandet mellan revision och den ekonomiska brottsligheten i små svenska aktiebolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Malmqvist; Emma Björkman; [2017]
  Nyckelord :Economic crime; voluntary audit; agency theory; resource dependence theory; decision theory; Ekonomisk brottslighet; revisionsplikt; agentteori; resursberoendeteori; beslutsteori;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Sedan revisionsplikten avskaffades 2010 har inte fastställts hur den ekonomiska brottsligheten påverkats av att små svenska aktiebolag inte längre revideras. Trots att Ekobrottsmyndigheten varnat för att avsaknaden av revisor kan vara en riskfaktor för ökad ekonomisk brottslighet pågår en utredning om att utöka gränsvärdena för revisionsplikten för svenska aktiebolag. LÄS MER

 5. 5. Förebyggandet av förskingring : i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Kööhler; Stefan Kling; Björn Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Non-profit association; internal control; external audit; authorized signatory; whistleblowing; external audit; misappropriations; financial crime; narrative accounting; Ideella föreningar; intern kontroll; extern revision; firmatecknare; whistleblowing; extern revision; förskingring; ekobrott; narrative accounting;

  Sammanfattning : När forskningsöversikten utfördes hittades få artiklar som berörde både ideella föreningar och förebyggandet av ekonomiska oegentligheter. Syftet med studien blev därmed att finna kontrollmekanismer för styrelsen att använda sig av i ideella föreningar. LÄS MER