Sökning: "Ekologi biologi"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Ekologi biologi.

 1. 1. Inhemska perenner : vad finns tillgängligt och hur kan de användas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Nyman Svensson; [2021]
  Nyckelord :inhemska perenner; ekologi; naturalistiska planteringar; rödlistan;

  Sammanfattning : Som oinsatt i den svenska floran och med en begränsad kunskap om inhemska arter kan det vara svårt att förstå deras roll i ett anlagt sammanhang. Hur inhemska arters status i naturen ser ut och hur vår påverkan på naturmiljöer hotar dessa arters överlevnad är ett problem. LÄS MER

 2. 2. Är Sveriges områdesskydd klimatanpassat? : En geografisk analys över hur mycket av Sveriges skyddade natur som påverkas vid en havsnivåhöjning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elin Korall; [2020]
  Nyckelord :Biologi; Ekologi; Områdesskydd; Natur; Naturvård; Adaptiv förvaltning; Havsnivåer; Geografisk analys; GIS; Geografiska informationssystem; Klimatanpassning; Naturreservat; Natura 2000; Naturtyp;

  Sammanfattning : På grund av klimatförändringarna och den globala uppvärmningen sker en pågående havsnivåhöjning. IPCC har i sina klimatscenarier kommit fram till att havet förväntas stiga mellan 28 cm och 98 cm till år 2100, vilket kommer att leda till stora konsekvenser för människa och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Declining abundance and shifting distribution for Antarctic krill, Euphausia superba, in the western Antarctic Peninsula

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Kerstin Holmström; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Antarctic krill, Euphausia superba, a polar ocean specialist, thrives in the Antarctic severe physical conditions. The krill life cycle consists of strategies that have enabled and supported the species’ dominance of the Antarctic Ocean. Sea Ice extent and duration creates condition that are crucial for survival of the Furcilia larvae. LÄS MER

 4. 4. Att få uppleva, känna och ta. Är biologiundervisning ute bra? 
 En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs 1-3 tillämpar utomhuspedagogik i sin biologi- och ekologiundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Pålsson; [2019-07-01]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; undervisning utomhus; autentisk miljö; biologi; ekologi;

  Sammanfattning : yftet med denna studie var att ta reda på vilka erfarenheter ett urval lärare har gällande att använda sig av utomhuspedagogik i sin biologiundervisning. Valet av ämne är baserat på mitt tidigare examensarbete, där en forskningsöversikt gjordes över om biologiundervisning för- lagd utomhus har någon positiv inverkan på elevers lärande. LÄS MER

 5. 5. Skadeinsekters populationsdynamik i ett heterogent jordbrukslandskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Viktor Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Chemical pesticides have long been used to keep crops free from pests, but in modern agriculture biological control is viewed as a viable alternative to pesticides. The concept of biological control is to implement predators that feed upon the pests. LÄS MER