Sökning: "Ekologisk växtodling"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Ekologisk växtodling.

 1. 1. Sveriges marginella jordbruksmarker - en potentiell klimatresurs : vilka förändringar krävs för bättre utnyttjande?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Adam Löwenborg; Simon Rohlwin; [2021]
  Nyckelord :marginell jordbruksmark; Theory of change; klimat; biologisk mångfald; växtodling; semistrukturerad intervju; kvalitativ undersökning; marginal agricultural land; Theory of change; climate; biodiversity; crop cultivation; semi-structured interview; qualitative study;

  Sammanfattning : År 2020 uppgick den totala åkermarken i Sverige till 2 548 404 hektar varav 5,3 procent av denna mark betecknas som träda. Marken som ligger i träda gör det ofta av en anledning, till exempel att den är svårbrukad, otillgänglig, dåligt dränerad eller att lantbrukare använder den som ekologisk fokusareal i sina SAM-ansökningar. LÄS MER

 2. 2. Tillbaka till konventionell växtodling : en multipel fallstudie av lantbrukares beslut om att frångå ekologisk produktion

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Henrik Nobel; [2019]
  Nyckelord :ekologisk; konventionell; växtodling; beslut; lantbruk; jordbruk; organic; conventional; agriculture;

  Sammanfattning : Den ekologiska marknaden har ökat kraftigt det senaste decenniet och allt fler konsumenter väljer att köpa ekologiska livsmedel. I takt med ökad efterfrågan har antalet lantbrukare som väljer odla enligt ekologiska principer ökat, där en stärkt ekonomi och högre lönsamhet är drivkrafterna bakom omställningen. LÄS MER

 3. 3. Bevattning av spannmål : en ekonomisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Isabell Gilbertsson; [2019]
  Nyckelord :bevattning; spannmål; investering; lönsamhet;

  Sammanfattning : Den senaste tidens klimatförändring har bidragit till ett ökat intresse för bevattning av spannmål bland svenska lantbrukare. Det finns dock osäkerheter kring hur lönsamt det är att bevattna spannmål och syftet med denna studie är därför att ge nya insikter i bevattningens ekonomi för att stödja jordbrukares beslutfattande relaterat till bevattning av spannmål. LÄS MER

 4. 4. Jämförande av lönsamhet mellan ekologisk och konventionell växtodling i Skåne

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl Gustafsson; Fredrik Jansson; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk växtodling; reducerad jordbearbetning; ekonomisk kalkyl; kalkyl etableringsmetod;

  Sammanfattning : Efterfrågan på ekologiska råvaror och produkter ökar årligen och det inhemska behovet överstiger utbudet. Arbetet visar på en fortsatt ökning av efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Lönsamhet i att konvertera från konventionell till ekologisk mjölkgård : en fallstudie

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Henrik Andersson; [2018]
  Nyckelord :omställning; krav; ekologiskt; mjölkproduktion; kostnader; mjölk; sammansättning; avkastning;

  Sammanfattning : En ökad marknad för ekologiska varor enligt Ekoweb (2017) ger ett stort intresse för att bedriva ekologisk produktion då många konsumenter värnar om miljövänlig mat och god djurhållning, och att det ekologiska livsmedlet slår försäljningsrekord varje år: Detta gör ämnet intressant att studera (Jordbruksverket, 2018b). Det blir oftast ett högre täckningsbidrag på de flesta gårdar med ekologisk produktion. LÄS MER