Sökning: "Ekonomer"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet Ekonomer.

 1. 1. Business Intelligence förbättrar budgetarbetet för ekonomer - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Ryman; Martin Vogel; [2021-09-09]
  Nyckelord :Business Intelligence; Budget; Controller; Ekonomer; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens teknik ger företag tillgång till stora volymer av datasom kan användas för att ta bättre affärsbeslut. Business Intelligence (BI) är ettsamlingsbegrepp för verktyg som kan användas för att samla in, analysera ochpresentera information. LÄS MER

 2. 2. Personalomsättning som affärsmodell : En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Matilda Lind; Lina Larsson; [2021]
  Nyckelord :audit assistant; audit profession; expectations; perceptions; motive to leave; employee turnover; revisorsassistent; revisorsprofession; förväntningar; uppfattningar; motiv att lämna; personalomsättning;

  Sammanfattning : Titel Personalomsättning som affärsmodell - En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter  Författare Lina Larsson och Matilda Lind   Handledare Pernilla Broberg  Bakgrund Många nyexaminerade ekonomer lockas av revisorsprofessionen men cirka 50% väljer att sluta sin anställning inom tre år. Forskare menar att en anledning till den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen kan vara att revisorsassistenter väljer att lämna yrket. LÄS MER

 3. 3. "Henne behöver vi inte betala så mycket" : En kvalitativ studie om kvinnliga ekonomers upplevelser av möjligheten att löneförhandla.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Vicky Hertzberg; Amanda Ström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDatum: 2 juni 2021Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens HögskolaFörfattare: Vicky Hertzberg (99/04/04), Amanda Ström (97/12/13)Titel: “Henne behöver vi inte betala så mycket” En kvalitativ studie om kvinnliga ekonomers upplevelser av möjligheten att löneförhandla.Handledare: Johan GrinbergsNyckelord: Könsbaserade löneskillnader, löneförhandling, diskriminering, stereotyper i löneförhandling, könsroller och kvinnliga ekonomerslöner. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom redovisningsbranschen : En kvalitativ studie på små redovisningsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Metin Mavi; Enis Yilmaz; [2021]
  Nyckelord :Digitalisation; Automatisation; Accounting; The accounting process; New institutional theory; Isomorphism; Digitalisering; Automatisering; Redovisning; Redovisningsprocessen; Nyinstitutionell teori; Isomorfism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka digitaliseringens institutionalisering i små redovisningsbyråer samt dess påverkan på redovisningsprocessen.  Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie och en deduktiv forskningsansats har använts. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll i mindre redovisningsbyråer : En kvalitativ studie av mindre svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Bolinder; Rickard Blees; [2021]
  Nyckelord :digitalization; accounting; changes in digitalization; organizational change; information technology; Reko; Rex; institutionell teori.;

  Sammanfattning : Titel: Digitaliseringens påverkan på den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll i mindre redovisningsbyråer   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Sara Bolinder och Rickard Blees   Handledare: Arne Fagerström, Fazle Rahi och Saeid Homayoun   Datum: 2021 – januari    Syfte: Syftet med studien är att förklara och förstå hur den digitala utvecklingen inom redovisning påverkat den auktoriserade redovisningskonsultens arbete på de små- och medelstora redovisningsbyråerna.   Metod: Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer utgör forskningsdesignen. LÄS MER