Sökning: "Ekonomichefer"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Ekonomichefer.

 1. 1. Hur kan top-down kommunikation främja ledningens engagemang? : En kvalitativ studie om intern kommunikation från ledningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Helene Andersson; Isak Trepkow; [2020]
  Nyckelord :Intern kommunikation; engagemang; ekonomichef; VD; semiotik;

  Sammanfattning : Title: How can a top-down communication encourage engagement within the management? – A qualitative study about internal communication from a management's perspective   Level: Final assignment for bachelor’s degree in business administration.   Authors: Helene Andersson Bränd and Isak Trepkow   Supervisor: Svante Brunåker and Monika Wallmon   Date: Spring 2020   Aim: The aim of this study is to seek understanding about how CEO and CFO perceive that the internal communication between them works and how it affects engagement of a CFO and operation. LÄS MER

 2. 2. Working Capital Management : En studie av SME:s inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Naida Redzanovic; Laura Hadzic; [2019]
  Nyckelord :Working Capital Management; SME; Cash Conversion Cycle; SME Profitability; Tied-up Capital;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att få en djupare förståelse för hur små- till medelstora företag inom fordonsindustrin arbetar med Working Capital Management och hur användbara teorier kopplade till rörelsekapital är inom praktiken. Working Capital Management, som på svenska innebär styrning av rörelsekapitalet, syftar till att hitta en effektiv balans mellan rörelsekapitalets olika delar. LÄS MER

 3. 3. Nyproduktion av bostäder – förstagångsvärdering och hantering av nedskrivningsindikationer –En studie av fyra kommunala fastighetsbolags tillämpning av K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Gårdh; Karolina Zirlyte; [2018-06-19]
  Nyckelord :Förstagångsvärdering; nedskrivning; redovisningsprinciper; marknadsvärdering; förvaltningsfastigheter; kommunala fastighetsbolag; externredovisning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens bostadsbrist i Sverige ställer krav på att allmännyttan, kommunala fastighetsbolag, ska bygga fler bostäder. Bolagen som använder regelverket K3 stöter dock på problem vid tillämpningen av redovisningsprinciperna. LÄS MER

 4. 4. Kommunal budgetering : Budgetuppföljning i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olivia Bergvall; Emma Strand; [2017]
  Nyckelord :Budgetprocess; budgetuppföljning; kommunal ekonomi;

  Sammanfattning : Det finns flera skäl till att budget används inom kommuner. Dels är den lagstadgad sedan 1862 men budgeten uppfyller även syften som planering, målsättning och styrning. Många offentliga organisationer sätter upp strama budgetar eftersom de kämpar med att minska utgifter. LÄS MER

 5. 5. Väsentlighetsbedömning : En empirisk studie av intressenters kännedom och kunskap kring revisorers väsentlighetsbedömningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Gullin; Ksenia Lissitsyna; [2017]
  Nyckelord :Audit; Materiality judgment; Stakeholders; Expectation gap; Survey; Revision; Väsentlighetsbedömning; Intressenter; Förväntningsgap; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare studier har visat att intressenters förväntningar på revisionen skiljer sig från revisorernas och att ett förväntningsgap existerar. Bland de tidigare studierna som behandlar förväntningsgapet är forskningen kring revisorns väsentlighetsbedömning ytterst begränsad. LÄS MER