Sökning: "Ekonomisk ojämlikhet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Ekonomisk ojämlikhet.

 1. 1. Socialtjänstens förutsättningar i det digitala samhället : En kvalitativ innehållsanalys av offentliga dokument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Nordin; Julia Johansson; [2020]
  Nyckelord :social service; digitalization; digital divide; socialtjänsten; digitalisering; digital klyfta;

  Sammanfattning : Samhällets digitala förändringsprocess förutsätter alla medborgares deltagande. Detta väcker frågor kring medborgares digitala förmågor att delta samt ansvarsfördelningen för möjliggörande av alla medborgares digitala deltagande. LÄS MER

 2. 2. Lönekartläggning -Ett arbetsverktyg i strävan för jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Viktoria Gustavsson; Johanna Strömsten; [2020]
  Nyckelord :Compensation survey; wage gap; financial inequality; social structures;

  Sammanfattning : Today there is a wage gap between men and women in the Swedish labor market. In order to reduce this wage gap, the Swedish parliament legislated that employers are required to make a compensation survey of their employees. The legislation showed no result in reducing the wage gap and therefore the legislation was made stricter in 2017. LÄS MER

 3. 3. Optimal ojämlikhet? : En uppsats om hur tillväxt påverkas av ekonomisk fördelning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henning Hedman; [2019]
  Nyckelord :Ekonomisk fördelning. Kapitalfördelning. Förmögenhet. Tillväxt. Regressionsanalys.;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har kapitalet koncentrerats menar flera forskare, vilket leder till frågan om vad detta kommer att innebära för ekonomin. I den här studien analyseras hur förmögenhetsfördelning påverkar tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Bestämningsfaktorer till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet : En panelstudie över Sveriges län under perioden 2000-2014

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Clara Karlsson Schedvin; Mona Ebadian; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige nådde 2018 den högsta nivån av ekonomisk ojämlikhet och det finns svenska studier som har undersökt sambandet mellan kriminalitet och ekonomisk ojämlikhet på individnivå och därför har vi i vår studie studerat svenska län. Syftet med studien har varit att undersöka och analysera bestämningsfaktorer till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet under perioden 2000–2014. LÄS MER

 5. 5. Urban Redevelopment in Shenzhen, China : Neoliberal Urbanism, Gentrification, and Everyday Life in Baishizhou Urban Village

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johan Backholm; [2019]
  Nyckelord :Urban Redevelopment; Neoliberal Urbanism; Gentrification; Urban Village; China;

  Sammanfattning : Urban redevelopment is increasingly used as a policy tool for economic growth by local governments in Chinese cities, which is taking place amid rapid urbanization and in an expanding globalized economy. Along with the spatial transformation, urban redevelopment often entails socioeconomic change in the form of processes of gentrification, which is propelled by the dominance of neoliberal market-oriented policy and practice in the country. LÄS MER