Sökning: "Ekonomisk tillväxtteori"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Ekonomisk tillväxtteori.

 1. 1. EN SYNBAR EKONOMISK TILLVÄXT? En kvalitativ studie av 91 svenska kommuners tillväxtansträngningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Carl Larsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Effektstudie; Ekonomisk tillväxtteori; Humankapital; Kommunalekonomi; Kulturdriven tillväxt; Kulturekonomi; Kunskapsekonomi; Kvantitativ metod; Multivariat regressionsanalys; Paneldataanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studien kartlägger och studerar den kommunala tillväxtpolitiken i 91 svenska kommuner för att med kvantitativ analys av sekundärdata bygga en modell som svarar på om tillväxtansträngningarna ger några mätbara effekter på den ekonomiska tillväxten. Studien skapar vidare en kunskapsöversikt över det faktiska arbetet med tillväxten i kommunerna och undersöker förekomsten av tillväxtansträngningar som härstammar i teorier om humankapitalsdriven tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Tillväxt och konvergens inom Sverige, 1996 - 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Gustav Järvenson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom tillväxtteori finns begreppet konvergens. Konvergens innebär att länder och regioner konvergerar mot gemensamma ekonomiska nivåer. Om konvergens existerar finns ett negativt samband mellan den initiala storleken på landets ekonomi samt dess tillväxttakt. LÄS MER

 3. 3. "Behöver befolkningen vara frisk för att landet ska få ekonomisk tillväxt?" : En tvärsnittsstudie om hälsans effekt på ekonomisk tillväxt i världens minst utvecklade länder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Mathilda Ljung; Matilda Lund; [2017]
  Nyckelord :Endogenous growth theory; health; economic growth; health economy; least developed countries; Endogen tillväxtteori; hälsa; ekonomisk tillväxt; hälsoekonomi; minst utvecklade länder;

  Sammanfattning : Health has long been referred to as a contributing development factor for economic growth, and health investments have been implemented as a strategy for achieving economic development. However, several countries have reached economic growth before improving health status, which raises questions of the significance of public health related to economic growth. LÄS MER

 4. 4. Höga statsskuldskvoter & ekonomisk tillväxt. : En empirisk studie baserad på paneldata för EU-15 under perioden 1970-2015.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :David Larsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Växande statsskulder är ett globalt fenomen och flera länder har nått rekordhöga nivåer. Denna uppsats undersöker sambandet mellan statsskuldkvoten och BNP-tillväxt. Medpaneldata för 15 EU-länder (EU-15) över tidsperioden 1970 – 2015 undersökssambandet med ekonometriska metoder. LÄS MER

 5. 5. Humankapital och ekonomisk tillväxt : En tvärsnittsstudie om utbildningens kvalitet och dess betydelse för ekonomisk tillväxt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emil Ulander; Andrea Aires; [2015]
  Nyckelord :quality of education; human capital; economic growth; cross-sectional study; neoclassical growth theory; endogenous growth theory; utbildningens kvalitet; humankapital; ekonomisk tillväxt; tvärsnittsstudie; neoklassisk tillväxtteori; endogen tillväxtteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om utbildningens kvalitet har en signifikant påverkan på ekonomisk tillväxt. I uppsatsen tillämpas en regressionsanalys baserad på sekundärdata. Den beroende variabeln är real BNP per capita tillväxt vilken används för att mäta ekonomisk tillväxt. LÄS MER