Sökning: "Ekonomisk utsatthet"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Ekonomisk utsatthet.

 1. 1. ”Barns tid med sina föräldrar och utsattheten för brott” : En kvantitativ studie om sambandet mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rickard Jakbo; [2019]
  Nyckelord :victimology; parental support; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; adolescents; viktimologi; brottsoffer; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; föräldrar; barn;

  Sammanfattning : Trots att barns relation till sina föräldrar har tillmätts stor betydelse i flera teorier om brottsutsatthet har ingen svensk- eller engelskspråkig studie undersökt sambanden mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott. Genom logistisk regression av enkätsvaren från 1 248 svenska barn mellan 10 och 18 år och  deras föräldrar undersöks två hypoteser: 1) att tiden som barn och unga har med sina föräldrar är negativt korrelerad till utsatthet för brott och 2) att detta samband kvarstår men försvagas efter kontroller för klass och ekonomisk status. LÄS MER

 2. 2. Arbetet bortom arbetsrätten - Skyddet mot arbetskraftsexploatering i Brottsbalkens 4 kapitel 1 b §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathilda Schlyter; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Straffrätt; Human Rights Law; Labour Exploitation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker innehållet i en, vid tiden för författandet, oprövad straffrättslig regel som kriminaliserar människoexploatering. Kriminaliseringen innebär delvis ett förbud motatt utnyttja någons beroendställning eller svåra situation för att exploatera personen i arbete under uppenbart orimliga villkor. LÄS MER

 3. 3. Hur socioekonomisk status påverkar elevers matematikinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mindy Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Grundskolan; Kunskapsskillnad; Matematik; Mathematics; Primary School; Socioeconomic Status; Socioekonomisk Status; Summer Slide;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2018b) ska man som lärare se till att alla elever får den bästa undervisningen. Rädda Barnen (2018) beskriver att 186 000 barn lever i ekonomisk utsatthet endast i Sverige. Den här kunskapsöversikten gjordes för att se hur elever påverkades inom matematiken av att ha låg socioekonomisk status. LÄS MER

 4. 4. Barnfattigdomen och dess konsekvenser - ett folkhälsoproblem. En litteraturbaserad studie med ett barnrättsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Hanna Mårtensson; [2018-09-20]
  Nyckelord :Barnfattigdom; barn; ungdomar; ekonomisk utsatthet; effekter; Child poverty; child; adolescence; economic vulnerability; effects;

  Sammanfattning : Background: Child poverty is a globally extensive issue that was first brought up within the Swedish public sector in the early 1990’s. The income gap in Swedish increases and recent surveys show that 12 per cent of Swedish children live with financial vulnerability. LÄS MER

 5. 5. Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Andrea Montero Fredes; Jennifer Bäckström; [2018-08-21]
  Nyckelord :Ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; fritidshemmet; inkludering; stigmatisering; kapital; hermeneutik;

  Sammanfattning : Barnfattigdom är ett begrepp som aktivt diskuteras bland politiker, trots att detta begrepp ofta uppkommer i olika debatter finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Barnfattigdom blir allt vanligare i Sverige där statistik visar att barn som lever i en fattigdom har ökat de senaste åren. LÄS MER