Sökning: "Ekonomisk verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 499 uppsatser innehållade orden Ekonomisk verksamhet.

 1. 1. Human Recources Shared Service Center ur ett användarperspektiv : En kvalitativ studie avseende första linjens chefers erfarenheter av HR-Direkt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Elin Erkers; Jenny Lundén; [2021]
  Nyckelord :HR-transformation; Shared Services; Shared Service Center; Human Resources Business Partner; public sector; line managers.; HR-transformation; Shared Services; Shared Service Center; Human Resouces Business Partner; offentlig sektor; första linjens chefer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur ett HR-Shared Service Center fungerar ur ett användarperspektiv inom offentlig sektor. Fokus ligger på att undersöka första linjens chefers erfarenheter av Region Dalarnas motsvarighet till ett Shared Service Center (SSC), benämnt HR-Direkt. LÄS MER

 2. 2. Circular Economy Experiments for Established Firms : A Business Model Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lovisa Grönvik; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; circular experimentation; value proposition; value creation; Cirkulär ekonomi; cirkulär experiment; värdeerbjudande; värdeskapande;

  Sammanfattning : The circular economy has during the last decade gained traction within academia, politics, and business as it is expected to promote sustainable economic growth and tackle resource scarcity. Further, established firms have to be sustainable to create a future return and be competitive. LÄS MER

 3. 3. Vem tog initiativet och vad blev resultatet? : En studie kring Försvarsmakten bidrag till samhällsstöd under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Hans Holmqvist; Jonny Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; krishantering; corona; pandemi; samverkan;

  Sammanfattning : När det vid årsskiftet 2019-2020 rapporteras i media om ett nyupptäckt virus i Kina som börjar spridas, anade inte många vad som sedan skulle hända under året. Människor dör i hög takt och viruset som får folknamnet Corona hittar till Europa och Sverige i januari 2020. LÄS MER

 4. 4. Avdragsrätt för ingående moms på rådgivningstjänster vid avyttring av dotterbolagsandelar : Bör striktare faktureringskrav tillämpas vid aktieavyttring i syfte att förebygga obefogade momsavdrag för rådgivningstjänster?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Esbo; [2021]
  Nyckelord :mervärdesskatt; avdragsrätt för ingående mervärdesskatt; avyttring av dotterbolagsandelar; formella krav för avdragsrätt; materiella krav för avdragsrätt; innehåll i faktura; neutralitetsprincipen;

  Sammanfattning : Avdragsrätt för ingående moms regleras i 8 kap. 3 § 1 st. mervärdesskattelagen (1994:200) (ML), respektive artikel 168 i mervärdesskattedirektivet. Enligt ordalydelserna i bestämmelserna får en ekonomisk aktör avdrag för ingående moms på ett förvärv sominförskaffas till en mervärdesskattepliktig verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Interpretable serious event forecasting using machine learning and SHAP

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :LSTM; GBDT; SHAP; ML; AI;

  Sammanfattning : Accurate forecasts are vital in multiple areas of economic, scientific, commercial, and industrial activity. There are few previous studies on using forecasting methods for predicting serious events. LÄS MER