Sökning: "Ekonomiska planer"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Ekonomiska planer.

 1. 1. Ansvarsfördelningen vid faktiska fel i fastighet: En kritisk studie av gällande rätt och frågan om behovet av en mer långtgående upplysningsplikt för säljaren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arash Ghavamnejad; [2018]
  Nyckelord :Fel i fastighet; Faktiska fel i fastighet; Abstrakt standardavvikelse; Konkret fel; Standardavvikelse; Avvikelse; Köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp; Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsöverlåtelser; Köparens undersökningsplikt; Säljarens upplysningsplikt; Arash Ghavamnejad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purchase of property is a special acquisition in the sense that the quality, shape and condition of the property in general vary considerably from case to case. This may be due to many different factors, for example, where the property is located, to which purpose the property has previously been used for, how old it is, who has built its structure or what future plans exist for the property's surroundings. LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetsintegrering i samhällsplaneringen : Rosengårds station, jämställdhetens nästa stopp?

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Stolt; [2018]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsintegrering; Rosengårds station; Malmö stad; planering;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den fysiska planeringens påverkan på olika grupper i samhället. Den sociala dimensionen har inte fått lika mycket uppmärksamhet som de ekologiska och ekonomiska dimensionerna i arbetet mot en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Ett samhallsplanerarperspektiv : Att vacka en outnyttjad plats till /iv utifran ett hal/bart perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Bergic; Niklas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbar samhällsplanering; social hållbar utveckling; ekologisk hållbar utveckling; ekonomisk hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Världen står idag inför en rad olika problem och utmaningar. Flera av problemen kopplas till människors negativa inverkan på miljön, som till viss del beror på en hänsynslöshet till miljön för att sträva efter ekonomisk tillväxt. Resurser delas dessutom orättvist människor sinsemellan, vilket skapar sociala problem. LÄS MER

 5. 5. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Peyman Saramolki; Simon Gulve; [2018]
  Nyckelord :arbetsliv; enkät; erfarenhet; intervju; jämförelse; konsult; kunskap; kunskapskrav; landskapsarkitektur; SLU; utbildning; yrkeserfarenhet; yrkesroll;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs relationen mellan landskapsarkitektprogrammen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med yrkesverksamma landskapsarkitekter inom den privata sektorn som har varit aktiva i yrkeslivet högst tre år efter sin sista avslutade kurs. SLU:s landskapsarkitektprogram ligger på två olika universitetscampus, Ultuna och Alnarp, som båda för närvarande genomgår en förändring som påverkar den övergripande strukturen. LÄS MER