Sökning: "Ekonomistyrning sjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Ekonomistyrning sjukhus.

 1. 1. Hur skapas offentligt värde? : En fallstudie av en verksamhetsförändring inom Region Syd

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Angelica Willstein; Klara Otteborn; [2022]
  Nyckelord :Sammanslagning av sjukhus; offentligt värdeskapande; strategiska triangeln; styrning inom hälso- och sjukvården; förändringsprocess; organisationsförändring i offentlig sektor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Offentlig sektor står inför stora utmaningar framöver vilket kräver förändring. För att säkerställa kommande välfärdsbehov och hög kvalitet på vård krävs ett ökat resursutnyttjande och bättre effektivitet. Detta låg till grund för den sammanslagning som Region Syd genomfört till en regiongemensam medicinklinik. LÄS MER

 2. 2. Pandemins betydelse för budgetarbetet i regional verksamhet : En kvalitativ studie om budgetarbetet på intensivvårdsavdelningen i Region Kronoberg och Blekinge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Joakim Aronsson; Alma Ekström; Ida Thuresson; [2022]
  Nyckelord :Budget; budgetarbete; budgetprocess; pandemi; covid-19; budget vid en kris; budgetering i offentlig verksamhet; intensivvårdsavdelning; regional verksamhet; hälso- och sjukvård; traditionell budget; planeringsfunktion; kostnadskontroll; kommunikationsfunktion.;

  Sammanfattning : Titel:  Pandemins betydelse för budget arbetet i regional verksamhet En kvalitativ studie om budgetarbetet på intensivvårdsavdelningen i Region Kronoberg och Blekinge. Bakgrund och Problemdiskussion: Covid19 pandemin medförde en hög belastning för intensivvården i Sverige och behovet av resurser ökade snabbt. LÄS MER

 3. 3. Hur ska vi spara? Idéer om kostnadskontroll i styrningen av ett sjukhus

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Åsa Plesner; [2021-01-21]
  Nyckelord :Budgetering; Ekonomistyrning; Hälso- och sjukvård; Kostnadskontroll; Effektivisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att bidra med kunskap om hur den centrala nivån (ett regionstyre) och den utförande nivån (ett sjukhus) samspelar i styrningen för att kontrollera kostnader för välfärdsproduktion. Teori: Studien utgår från teorier om särkoppling i organisationer (Meyer & Rowan 1997, Bromley & Powell 2012) och från att aktörerna i budgetprocessen – väktare, förkämpar och hamstrare (Wildavsky 1975, Brunsson och Rombach 1982) – uttrycker policypositioner. LÄS MER

 4. 4. DRG inom psykiatrisk vård : En studie av två landstings motiv till att tillämpa respektive inte tillämpa DRG inom psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnea Lindberg; Hanna Myrskog; Filippa Bäckegren; [2018]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvård; psykiatrisk vård; Diagnosrelaterade grupper; DRG; NordDRG;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: För närvarande tillämpar Landstinget i Värmland och Region Kronoberg olika ersättningssystem för samma vårdinsatser och således bedrivs landstingen under olika förutsättningar vilket i sin tur medför olika konsekvenser. Ett av de vanligaste ersättningssystemen inom hälso- och sjukvård är Diagnosrelaterade grupper (DRG), men det tycks råda stor oenighet om huruvida systemet ska användas inom psykiatrisk vård eller ej. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning, på liv eller död? : En kvalitativ studie om controllers användning av styrmedel inom sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christian Andersson; Niklas Bonnevier; Alexander Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Controller; management accounting; health care; budget; balanced scorecard; BSC; benchmarking; care quality; Controller; ekonomistyrning; sjukvård; budget; balanserat styrkort; BSk; kostnad per patient; KPP; benchmarking; vårdkvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården beskrivs som oerhört komplex och genom bland annat utveckling av ny och dyr teknik, som i sin tur genererar bättre vård, gör det svårt för sjukhus att hålla sin budget. En controller har en fundamental roll i en organisations ekonomistyrning och ska med hjälp av diverse styrmedel styra och kontrollera så att verksamheten drivs mot ekonomiska mål. LÄS MER