Sökning: "Ekosystemtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Ekosystemtjänst.

 1. 1. Sambandet mellan fetch och förekomst av stormusslor : En studie i Vänern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Tove Lawenius; [2018]
  Nyckelord :stormusslor; fetch; Vänern; Västergötland; förekomst; badstränder; bivalvia; Unio spp.; Anodonta spp.; Psedoanodonta spp.;

  Sammanfattning : Sötvattensmusslor är viktiga i ekosystem där de finns, för människan utgör de även en ekosystemtjänst då de filtrerar vatten. De stora sötvattensmusslorna kallas stormusslor och finns i både sjöar och vattendrag i Sverige. I Vänern har fyra av de inhemska arterna noterats. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd - Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Patrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrofiering är ett världsomspännande problem för sötvatten. Höga tillflöden av fosfor leder till försämrade förutsättningar för många typer av rovfiskar såsom abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). LÄS MER

 3. 3. Ekosystemtjänster i kommunal planering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Louise Borg; [2018]
  Nyckelord :Ecosystem service; biodiversity; environmental quality objectives; milestone target; Swedish planning and building act; local authority comprehensive planning; detailed development plan; implementation contracts; Ekosystemtjänst; biologisk mångfald; miljömålssystemet; etappmål; plan- och bygglagen; översiktsplan; detaljplan; genomförandeavtal;

  Sammanfattning : År 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Så lyder ett av etappmålet som beslutades av regeringen år 2012. LÄS MER

 4. 4. Kvantitativ kartläggning av ekosystemtjänsten dagvatten- och flödesreglering : i Stockholms innerstad med verktyget ArcGIS

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Fabian Osslund; Max-Bernhard Alm; [2018]
  Nyckelord :Green infrastrucuture; ecosystem services; urbanization; precipitation; stormwater management; ArcGIS; Grön infrastruktur; ekosystemtjänster; urbanisering; nederbörd; dagvattenhantering; ArcGIS;

  Sammanfattning : Till följd av klimatförändringar förväntas mer intensiva nederbördsmönster i framtiden. Dagvattenhantering är en essentiell del i urbana miljöer för att motverka översvämningar vid stora vattenflöden. Grön infrastruktur bidrar till dagvattenhanteringen genom dess ekosystemtjänst dagvatten- och flödesreglering. LÄS MER

 5. 5. Vilda pollinatörer i ett svenskt skogsjordbrukssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lisa Conrad; [2018]
  Nyckelord :humlor; bin; pollinering; ekosystemtjänst; biologisk mångfald; alléodling; alley cropping;

  Sammanfattning : Den biologiska mångfalden i världen är akut hotad och är ett av de största problemen inom ekologisk hållbarhet. Inom biologisk mångfald räknas naturligt förekommande pollinerande insekter, vars närvaro minskar. Forskning visar att monotona landskap missgynnar de vilda pollinatörerna. LÄS MER