Sökning: "Elín Hafsteinsdóttir"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elín Hafsteinsdóttir.

 1. 1. Paradoxer i feminismens namn - En studie av genus och kultur ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elín Hafsteinsdóttir; [2006]
  Nyckelord :Gender; Culture; Judith Butler; Post-structuralism; Universalism; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the validity of feminist poststructuralist theory in relation to gender and culture. Within the theoretical frame¬work of Judith Butler, combined with insights from the field of post-colonial theory, different perspectives of the dilemma of universalism are discussed. LÄS MER

 2. 2. Så in i Norden jämlikt : En diskursanalys av jämlikhet i nordiska styrdokument för grundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elín Hafsteinsdóttir; [2005]
  Nyckelord :Education; Pedagogik; jämlikhet; diskurs; styrdokument; norden; utbildning; genus;

  Sammanfattning : Studien är en diskursanalys av jämlikhet i nordiska styrdokument för grundskolor. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori, kompletterad av Judith Butler teori kring könsdikotomin. Genom en kvalitativ textanalys urskiljs diskursiva processer av norm- och gruppbildning i styrdokumenten. LÄS MER