Sökning: "Elcias Kevin Cerna Leiva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elcias Kevin Cerna Leiva.

  1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid behandling av diabetes mellitus typ 2

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Kristin Eidhagen; Elcias Kevin Cerna Leiva; [2020]
    Nyckelord :Diabetes Mellitus Type 2; Nursing care; Education; Health; Nurse; Diabetes Mellitus Typ 2; Omvårdnad; Utbildning; Health; Sjuksköterska;

    Sammanfattning : Background Diabetes mellitus is a chronic disease affecting many people around the world. Diabetes mellitus is divided into two types; type-1 and type-2. People with Diabetes Mellitus type 2 have a greater risk of complications as they age if they have an unhealthy lifestyle, such as smoking, obesity and malnutrition. LÄS MER