Sökning: "Elderly healthy"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Elderly healthy.

 1. 1. Gaze Pattern and Motion Control During Walking While Multitasking

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Filip Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Gaze behaviour; Gait; Multitasking; Eye tracker; Motion capture system;

  Sammanfattning : In Sweden almost three persons over the age of 65 years dies every daybecause of fall injuries. The overall societal costs of elderly fall accidentswere estimated to to be 14 billion SEK, and if no action is taken this cost isestimated to increase to 22 billion SEK until 2050. LÄS MER

 2. 2. En sällanhändelse som berör: Anestesi- och operationssjuksköterskors upplevelser av perioperativa dödsfall : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Nilsson; Mirjeta Qorri; [2023]
  Nyckelord :anesthetic nurse; death; experience; perioperative care; surgical nurse; anestesisjuksköterska; dödsfall; operationssjuksköterska; perioperativ vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesi- och operationssjuksköterskan träffar många olika patienter, allt ifrån barn och äldre till friska som svårt sjuka. I den perioperativa vården sker dödsfall sällan och personalen är ofta oerfarna av detta. Tidigare forskning visar att perioperativa dödsfall påverkar personalen. LÄS MER

 3. 3. Måltidsstödet inom hemtjänsten ur ett anhörigperspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Freja Eklöf; Linnea Engström; [2023]
  Nyckelord :Måltidsstöd; äldreomsorg; anhöriga; hemtjänst;

  Sammanfattning : Bakgrund Med stigande ålder ökar behovet av adekvat nutrition för att garantera ett hälsosamt åldrande. Samtidigt bor idag mer än 95% av alla som är 65 år eller äldre i ordinärt boende, där få riskbedömningar görs även för de med måltidsstöd genom hemtjänsten, vilket innebär att undernäringen upptäcks först vid kontakt med sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Äldres upplevelser av fysisk aktivitet och hur det kan bidra till hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Denise Ericsson; Tilde Flink; [2023]
  Nyckelord :Elderly persons; Experience; Health; Physical activity; Nursing care;

  Sammanfattning : Background Elderly persons need to be physical active for an opportunity to a healthy aging. It is important for the nurse and other healthcare professionals to understand significance of thepreventive care and health promotion for an older population that are growing in our society. This to promote elderly persons wellbeing and health. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet på recept inom primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Susanna Larsson; Ida Åberg Zingmark; [2022]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; District nurses; Primary healthcare; Public health; Nursing; Qualitative content analysis; Fysisk aktivitet på recept; Distriktssköterskor; Primärvård; Folkhälsa; Omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsstilsrelaterade folksjukdomar gör att miljoner människor världen över årligen dör i förtid. En äldre befolkning i kombination med ohälsosamma levnadsvanor bidrar till ökad risk att dö i folksjukdomar, såväl globalt som i Sverige. LÄS MER