Sökning: "Eldlednings och observationsinstrument"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eldlednings och observationsinstrument.

 1. 1. Den militära nyttan med ett digitalt eldledningsstödssystem vid precisionbekämpning

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Militärtekniska avdelningen (MTA)

  Författare :Lars Göran Rutgersson; [2010]
  Nyckelord :Rapid mapping; Forward observation instrument; FOI; precision fire; Target Location Error; TLE; Military-technology; Taktisk kartering; Eldlednings och observationsinstrument; EOI; Precisionsbekämpning; Target Location Error; TLE; Eldledningsstödssystem; Militärteknik;

  Sammanfattning : Då dagens konflikter ofta utspelar sig mitt ibland civilbefolkningen och där aktörerna kan utgöras av allt från miliser till kriminella gäng ställs det nya krav på de militära förmågorna för att kunna agera i dessa komplexa miljöer. En generell trend för dagens artilleriförband är att de används till att verka mot mindre målgrupper utgörandes av två till fyra personer. LÄS MER

 2. 2. Noggrannhet vid målinmätning : Analys av ett eldledningsinstrument med förbättringsförslag

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anders Ingelshed; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master Thesis has been conducted as an assignment of the Swedish Defence MaterialAdministration and the Swedish Armed Forces and aims to examine the Target Location Error(TLE) of a Forward Observer System. The targeting accuracy of the system is vital if the systemis to be used as a sensor for precision munitions. LÄS MER

 3. 3. Den militära nyttan med geografiska informationssystem kopplat till eldlednings- och observationsinstrumentet vid precisionsbekämpning.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Lars Göran Rutgersson; [2009]
  Nyckelord :Geographic information system GIS ; Rapid mapping; Forward observation instrument EOI ; precision fire; Military-technology; Geografisk informationssystem GIS ; Taktisk kartering; Eldlednings- och observationsinstrument EOI ; Precisionsbekämpning; Militärteknik;

  Sammanfattning : I takt med Försvarsmaktens ökade engagemang internationellt och det faktum att alla insatsförband inom Försvarsmakten ska kunna verka på alla konfliktnivåer och i en urban miljö kommer nya krav och behov på bekämpningsförmågan att uppstå avseende precisionsbekämpning.Med hjälp av ett GIS kopplat till EOI:et vid en insats i en urban miljö kan en rad vinster erhållas för att stödja artilleriet vad avser precisionsbekämpning. LÄS MER