Sökning: "Eleanor Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eleanor Nilsson.

  1. 1. Avsaknad av ett gemensamt språk: Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer : - En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

    Författare :Olivia Liikamaa; Eleanor Nilsson; [2022]
    Nyckelord :language barrier; experience; communication; nurse; Språkbarriärer; upplevelser; kommunikation; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Migrationen ökar vilket leder till att hälso- och sjukvården oftare erfarar språkbarriärer. God och säker omvårdnad kräver adekvat kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Det är därför väsentligt för sjuksköterskanatt kunna kommunicera effektivt, trots förekomsten av språkbarriärer. LÄS MER