Sökning: "Electronic word-of-mouth"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden Electronic word-of-mouth.

 1. 1. REKLAMENS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET - En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Rönnvall; Sofie Özaras; [2022-02-24]
  Nyckelord :Electronic word-of-mouth; Receptionsforskning; Trovärdighet; Reklam; Instagram; Influencer Marketing; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att studera huruvida unga svenska tjejer mellan åldrarna 20-25 år uppfattar trovärdigheten av reklam på sociala medieplattformen Instagram. Värderas reklamens trovärdighet olika beroende på vilken sorts reklam det är samt hur den förmedlas? Teori: Electronic word-of-mouth, receptionsforskning Metod: Kvalitativ studie Material: Individuella semistrukturerade intervjuer Resultat: Studiens centrala resultat är att reklamens upplevda trovärdighet påverkas av en mängd olika faktorer såsom den upplevda genuiniteten i reklamen, influencers relation till produkten, hur personlig reklamen uppfattas, den uppfattade kommersialiteten i influencers reklam samt hur influencern uttrycker sig i förhållande till produkten som marknadsförs. LÄS MER

 2. 2. Elektronisk word of mouth : En kvalitativ studie om minskade returer vid onlineköp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Guven; Youssef Himid; [2022]
  Nyckelord :Köpbeslutsprocess; köpbeslut; elektronisk word of mouth; eWOM; returer;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate and identify which factors using eWOM contribute to reduced returns in the purchase decision process. Theory: The study is based on theories that contain the purchase decision process, electronic word of mouth (eWOM), social media, positive and negative eWOM and the website´scredibility. LÄS MER

 3. 3. Kritik mot modeföretag : En studie om hur negativ kritik på sociala medier påverkar konsumenters inställning till modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Marianne Vixilia Salenius; Julia Olofsson; Andrea Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Social media; word-of-mouth; consumer attitude; criticism; loyalty; Sociala medier; word-of-mouth; konsumentinställning; kritik; lojalitet;

  Sammanfattning : Sociala mediers framskridande har förändrat hur vi ser på världen och hur samhället ser ut. I samband med att användningen av sociala medier har ökat har även kritiken riktad mot modeföretag ökat. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklarens felhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Adam Fröberg; Ramazan Ra Be; [2022]
  Nyckelord :Service Recovery; Service Failure; Recovery Attributes; Word of Mouth; Electronic Word of Mouth;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Fastighetsmäklarens felhantering Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Adam Fröberg & Ramazan Ra Be Handledare: Akmal Hyder Datum: 2022 – Juni  Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur enskilda fastighetsmäklare arbetar med service recovery för att åtgärda tjänstemisslyckande, service failure, som uppstår. Metod: Denna studie har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod med ett induktivt förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Instagram Influencers on Consumer Purchasing Intention

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Saad Husseino; Las Amin; Nour Kellawi; [2022]
  Nyckelord :Influencers; Online purchasing intention; Instagram; Online influencer marketing; Trust; eWOM; Generation Z;

  Sammanfattning : Date: (05/01/22)   Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr   Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University   Authors: Las Amin, Saad Husseino, Nour Kellawi   Title: The Impact of Instagram Influencers on Consumer Purchasing Intention   Supervisor: Noushan Memar   Keywords: Influencers, Online purchasing intention, Instagram, Online influencer marketing, Trust, eWOM, Generation Z   Research question: What are the impacts of Instagram influencers on online consumer purchasing intentions?   Purpose: The primary purpose of this research is to investigate how social media influencers, otherwise dubbed as “Instagrammers,” particularly impact the online purchasing intentions of buyers and understand the role of Instagram influencers in the different online purchasing trends in organizations that rely on these individuals for their marketing activities in e-commerce.   Method: Qualitative research using focus group method for data collection and analysis. LÄS MER