Sökning: "Elektrifierad flygtrafik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elektrifierad flygtrafik.

  1. 1. Elektrifierad flygtrafik mellan Stockholm och Visby : Elflygets potential ur ett teknik- och infrastrukturperspektiv

    Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

    Författare :Henrik Appelblom; Robin Hansson; [2020]
    Nyckelord :All-electric aircraft; Electric flight; Elektrifierad flygtrafik; Elflygplan;

    Sammanfattning : Dagens samhälle har utvecklats till ett stort globalt system där människan fått en signifikant påverkan på klimatet och miljön. För att nå målet i Parisavtalet är det många sektorer som behöver ställa om sina verksamheter till att bli hållbara. LÄS MER