Sökning: "Elektrisk konduktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Elektrisk konduktivitet.

 1. 1. Dynamics of streamflow and stream chemistry in a Swiss pre-Alpine headwater catchment : A fine scale investigation of flow occurrence and electrical conductivity in the temporary streams in the lower Studibach catchment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Elise Baumann; Hanna Berglund; [2021]
  Nyckelord :Temporary Streams; Pre-Alpine Catchment; Streamflow; Stream Chemistry; Fine Scale Investigation; Electrical-conductivity; Stream Mapping; Temporära bäckar; Pre-Alpina avrinningsområden; Bäckflöden; Vattenkemi; Finskalig undersökning; Elektrisk konduktivitet; Bäck-kartering;

  Sammanfattning : Temporary streams and their dynamics have often been largely overseen in hydrological research and there is relatively little knowledge about how the occurrence of flow in these streams varies temporally and spatially. Temporary streams are important from a hydro- logical perspective because they affect water quantity and quality in downstream peren- nial reaches, and from an ecological perspective because they provide habitat to unique species. LÄS MER

 2. 2. Sensorelektronik för hydroponisk odling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Viktor Lidholm; Pelle Lund; [2020]
  Nyckelord :Hydroponics; Sensorelektronik; hydroponik; hydroponisk odling; elektronik;

  Sammanfattning : Projektet gick ut på att skapa ett system för att automatisera en hydroponisk odling, ta fram vilka storheter som är intressanta att mäta och sedan skapa elektronik för det. Det var snabbt tydligt att det är elektrisk konduktivitet (EC), pH och temperatur som är intressant att mäta. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan två termiska saneringsmetoder : Elektrisk konduktiv uppvärmning och Elektrisk resistivitetsuppvärmning utifrån genomförda projekt i Sverige samt Nordamerika

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sten Hultenberg; [2020]
  Nyckelord :ECH; ERH; Elektrisk konduktiv uppvärmning; Elektrisk resistivitetsuppvärmning; elektrisk sanering;

  Sammanfattning : I nuläget existerar det 85 000 områden i Sverige som är eller misstänks vara kontaminerade. Dessa områden behöver minskas för att miljökvalitetsmålet om en Giftfri miljö ska uppnås. Saneringen kan ske på olika sätt varav schaktsanering är den vanligaste. LÄS MER

 4. 4. Mapping of contaminant dispersion from a polluted mining area by geochemical and geophysical methods, Rävlidmyran,northern Sweden : Use of geochemical and geophysical studies to investigate contaminants

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Astrid Theander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : After open pit mining, the pit can either be backfilled or be filled with groundwater andbecome a pit lake. These lakes tend to be acidic and contains high concentrations ofmetals, which increases the environmental risks in the area. One of these pit lakes isRävlidmyran in the Skellefte ore district. LÄS MER

 5. 5. Föroreningsspridning runt en deponi i Uppsala : Dataanalys och modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Bjälkefur Seroka; [2019]
  Nyckelord :landfill; contaminant transport; MODFLOW; groundwater; groundwater modeling; contaminated groundwater; landfill capping; deponi; grundvatten; MODFLOW; föroreningsspridning; föroreningstransport; grundvattenförorening; sluttäckning; grundvattenmodellering;

  Sammanfattning : Deponering är globalt sett det vanligaste sättet att hantera avfall, men i Sverige får sedan 2001 enbart avfall som inte kan återanvändas deponeras. Innan deponiförordningen trädde i kraft 2001 deponerades många olika typer av avfall. LÄS MER