Sökning: "Elementary school"

Visar resultat 1 - 5 av 1100 uppsatser innehållade orden Elementary school.

 1. 1. Hur påverkar högläsning respektive tyst läsning elevers läsförståelse?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Grujicic; Neda Akbarnejad; Rejin Haji; [2022]
  Nyckelord :oral reading; reading aloud; silent reading; elementary education; reading comprehension; högläsning; tyst läsning; lågstadieelever; mellanstadieelever; läsförståelse;

  Sammanfattning : This literature study was conducted with the aim to examine how elementary school teachers use oral reading and silent reading in the classroom, and whether and in what way the two reading strategies benefit students’ reading comprehension. The questions that the study is based on are ”what purpose does the teacher have with reading aloud and silent reading in the classroom?” and ”is reading aloud and silent reading beneficial for student’s reading comprehension, and in what way?”. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av hur pedagoger arbetar med digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : Med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Fransson; [2022]
  Nyckelord :digital tools; reading difficulties; writing difficulties; Writing to Read; elementary school; digitala verktyg; lässvårigheter; skrivsvårigheter; Att skriva sig till läsning ASL ; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med att förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter genom digitala verktyg inom F-3 och ämnet svenska. Forskningsfrågorna handlar om hur pedagogerna som medverkar i studien tolkar fenomenet läs- och skrivsvårigheter, samt på vilka sätt de arbetar för att främja inlärningen med digitala verktyg och vilka möjligheter respektive svårigheter de möter i undervisningen med stöd av digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. Vad ligger bakom valet? : En kvalitativ studie om hur föräldrar motiverar valet och bortvalet av en segregerad grundskola i en medelstor stad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emelie Sandberg; Adela Vejo; [2022]
  Nyckelord :School choice; School segregation; Residential segregation; Parents motives; identity-creating practice; Skolval; skolsegregation; boendesegregation; föräldrars motiv; identitetsskapande praktiker;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to create an understanding of the continued stratification within the school in relation to the school choice. Through understanding parents' motives behind choice and non-choice of a segregated school and differences between those motives. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa i grundskolan : Design för att förebygga psykisk ohälsa hos grundskoleelever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Linn Otendal; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; primary school; sensitive target group; user-centered design; product design; Psykisk ohälsa; grundskola; känslig målgrupp; användarcentrerad design; produktdesign;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle, inte minst bland barn och unga. Tidigare forskning visar på vikten av att fokusera på att förebygga detta i tidig ålder då det har visat minska förekomsten av psykiska besvär. LÄS MER

 5. 5. Måluppfyllelse för simundervisning i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie av idrottslärares uppfattningar av måluppfyllelse på mellan- och högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jonas Helghe; [2022]
  Nyckelord :swimming; physical education PE ; lifesaving; secondary school;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att belysa mellanstadielärares och högstadielärares arbete med måluppfyllelsen för elever i simundervisning. Studien utgår från tre frågeställningar: Hur bedriver idrottslärare simundervisning utifrån de krav de har för elevers måluppfyllelse? Vilka uppfattningar har idrottslärare om simundervisning för elevers progression till måluppfyllelse av de kunskapskrav som är reglerad i Lgr 11? Vad i skolans organisation kan påverka måluppfyllelsen i simundervisning för eleverna? Sju idrottslärare verksamma på mellan- och högstadiet har intervjuats. LÄS MER