Sökning: "Elena Claudia Turcu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elena Claudia Turcu.

  1. 1. Diabetes typ II - Patienters upplevelse av livsstilsförändringar

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Elena Claudia Turcu; Josefin Ronnheden; [2019-08-16]
    Nyckelord :diabetes typ 2; livsstilsförändringar; ; kost; fysisk aktivitet; egenvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 (Diabetes) är en folksjukdom världen över där antalet insjuknande ökar varje år. Diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom vilket innebär att ohälsosamma levnadsvanor såsom bland annat bristande kost, minimal fysisk aktivitet och rökning ökar risken för att drabbas. LÄS MER