Sökning: "Elena Nikitina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elena Nikitina.

  1. 1. Demenssjukdom och smärta, ett dubbelt lidande : en litteraturstudie om identifiering av smärta hos personer med demenssjukdom

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Frida Anderholm Latvala; Elena Nikitina; [2019]
    Nyckelord :Demenssjukdom; Lidande; Smärta; Smärtidentifiering;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Populationen blir allt äldre och allt fler drabbas av demenssjukdom. Risken att drabbas av olika smärttillstånd ökar också med stigande ålder. Den kognitiva nedsättning som efterföljer demenssjukdom leder till kommunikationshinder mellan de som drabbas av sjukdomen och deras omgivning. LÄS MER