Sökning: "Elena Selivanova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elena Selivanova.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser om stress relaterat till arbetsbelastning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Elena Selivanova; [2018]
    Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans arbete styrs av olika styrdokument. Enligt ICN:s etiska koder (2012) innebär sjuksköterskans omvårdnadsarbete att bemöta individen, återställa samt främja individens hälsa, lindra lidandet och förebygga sjukdom. LÄS MER