Sökning: "Elena Stoltz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elena Stoltz.

 1. 1. Hur röntgenpersonal kan reducera spridningen av vårdrelaterade infektioner : En integrativ litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Englund; Elena Lindström; [2016]
  Nyckelord :Adherence to basic hygiene routine; patient safety; preventive measures; integrative literature review; zones that pose risk of contagion; Följsamhet till basala hygienrutiner; förebyggande åtgärder; integrativ litteraturöversikt patientsäkerhet; riskzoner för smitta;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige har vårdrelaterade infektioner blivit en av de vanligaste vårdskadorna och på avdelningar med stora patientflöden, som till exempel på röntgenavdelningar, finns en ökad risk för smittspridning. Patienters olika medicinska tillstånd och skiftande miljöer de kommer från bidrar till en varierad bakterieflora på röntgenavdelningar. LÄS MER

 2. 2. Måltidssvårigheter hos patienter med demens : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Omvårdnad

  Författare :Daniela Lillbrant; Elena Almazova; [2010]
  Nyckelord :demens; måltidsmiljö; omvårdnad; ätsvårigheter;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie var att identifiera måltidssvårigheter hos patienter med sjukdomen demens, belysa relevanta omvårdnadsåtgärder och att studera betydelsen av kunskap och utbildning hos vårdpersonal. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie och baserades på 13 vetenskapliga artiklar. LÄS MER