Sökning: "Elenor Andersson Stål"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elenor Andersson Stål.

  1. 1. Pragmatisk förmåga hos barn i åldern 24-29 månader mätt med en svensk forskningsversion av Language Use Inventory (LUI)

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

    Författare :Elenor Andersson Stål; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund Bedömning av pragmatisk förmåga hos barn förutsätter kunskap om när pragmatiska funktioner tillägnas. Idag finns inga etablerade riktlinjer för tidig pragmatisk utveckling. Detta har bidragit till att det saknas formella material för bedömning av pragmatiska svårigheter i Sverige. LÄS MER