Sökning: "Elenor Gåse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elenor Gåse.

  1. 1. Fritidspedagogers och lärares arbete mot kränkande behandling i fritidshem och skola

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Elenor Gåse; [2015]
    Nyckelord :Attityder; diskriminering; mobbning; trakasserier och kränkande;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till en pedagogisk diskussion om arbetet mot mobbning och trakasserier. Genom att undersöka lärares och fritidspedagogers uppfattning om förutsättningarna att arbeta mot mobbning och trakasserier i samarbete mellan skola och fritidsverksamheten. LÄS MER