Sökning: "Elenor Vincent"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elenor Vincent.

  1. 1. Textila problemlösningar : Om matematikens plats i textilslöjden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

    Författare :Elenor Vincent; [2012]
    Nyckelord :ämnesöverskridande verksamhet; Högstadiet; Textilslöjd; Didaktik; Matematik;

    Sammanfattning : Detta är ett gestaltande arbete som består av ett läromedel utformat som ett övningshäfte med problemlösningsövningar inom textilslöjd och som har fokus på matematiska problem. Som grund för det gestaltande arbetet har en förstudie som vilar på en kvalitativ metod använts. LÄS MER