Sökning: "Eleonor Bott"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eleonor Bott.

  1. 1. Vertikalhoppet uppvisar högre sensitivitet i jämförelse med horisontalhoppet och trippelhoppet - 7 månader efter ACL-rekonstruktion

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Eleonor Bott; [2013]
    Nyckelord :ACL; funktionella test; vertikalhopp; sensitivitet;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningarHuvudsyftet med denna studie var att se om ett vertikalhopp eller ett trippelhopp uppvisade större känslighet att identifiera skillnader mellan opererat och icke-opererat ben i jämförelse med ett horisontalhopp hos individer som genomgått främre korsbands(ACL)-rekonstruktion.Studien syftade även till att undersöka om individens kön påverkade resultatet och om prestationen på de olika hoppen hade ett samband med isokinetisk benstyrka respektive det knäspecifika instrumentet KOOS, The Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score. LÄS MER