Sökning: "Eleonor Malmsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eleonor Malmsten.

  1. 1. Högläsning i förskolan : förskollärares uppfattning om högläsning i verksamheten.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Pernilla Lundberg; Eleonor Malmsten; [2019]
    Nyckelord :reading aloud; literacy; preschool; language development filtrering: peer reviewed; engelska och svenska artiklar; från 2008; preschool; kindergarden; early childhoodeucation;

    Sammanfattning : Forskning visar att en sjuttonåring som regelbundet har läst och/eller lyssnat till texter har ca 50 000-70 000 ord i sitt ordförråd medan en sjuttonåring som inte har läst och/eller lyssnat till texter har ett ordförråd på ca 15 000-17 000 ord (Dole, Duffy, Roehler, & Pearson, 1991). Syftet med studien är att skapa större kunskap kring högläsning i förskolan. LÄS MER