Sökning: "Eleonor Sköld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eleonor Sköld.

  1. 1. Sociala relationer och emotioner hos ungdomar på behandlingshem : En kvalitativ studie om familjens, vänners och myndigheters betydelse för ungdomars utveckling av drogmissbruk och/eller kriminalitet

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Eleonor Sköld; Sofie Svensson; [2006]
    Nyckelord :family; friends; authorities; emotions; drug abuse; crime; social bonds; familj; vänner; sociala band; myndighet; emotioner; drogmissbruk; kriminalitet;

    Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka vad som karaktäriserar ungdomars sociala relationer. Mer precist är vi intresserade av att undersöka i) ungdomarnas relationer till familj, vänner och myndigheter ii) vilka emotioner som ungdomarna associerar med sitt drogmissbruk och/eller kriminalitet samt iii) vilken betydelse relationerna har haft för utvecklingen av drogmissbruk och/eller kriminalitet. LÄS MER