Sökning: "Eleonora Åström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eleonora Åström.

  1. 1. Samverkan mellan samhällsviktiga verksamheter avseende gränsöverskridande risker – Metodutveckling med tillämpning på Lunds kommun

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

    Författare :Eleonora Grönlund; Veronica Åström; [2016]
    Nyckelord :Samverkan; samhällsviktig verksamhet; gränsöverskridande riskhantering; metodutveckling; kommun; beroende Collaboration; critical societal activities; transboundary risk management; method development; municipality; dependency; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The objective of this thesis is to provide answers to how a method can be designed to gain better knowledge of how collaboration looks between different critical societal activities in a preparing and preventive stage related to the management of transboundary risks. The designed method consists of two parts; a technique for data acquisition, and a method for data analysis. LÄS MER