Sökning: "Eleonora Mair"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eleonora Mair.

  1. 1. Personlighetens påverkan vid mätningar av arbetsprestation - Ett försök att eliminera den evaluativa faktorn

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Moa Strömberg Rydqvist; Eleonora Mair; [2014]
    Nyckelord :Arbetsprestation; Personlighet; Big Five; Social Önskvärdhet; Självskattning; Evaluativ Faktor; Social Sciences;

    Sammanfattning : Mätning av arbetsprestation har kommit att bli allt vanligare i arbetslivet idag och fokus har flyttats från objektiva mått till mer subjektiva bedömningar. Studiens syfte var att undersöka om en evaluativ faktor kan föreligga i skattningar som berör arbetsprestation och hur den kan reduceras. LÄS MER