Sökning: "Eleonore Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eleonore Johansson.

 1. 1. Personcentrerad vård i praktiken: Identifiering avbarriärer ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Bohlin; Eleonore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barriers; Implementation; Nurse s role; Partnership; Person-centered care; Barriärer; Implementering; Partnerskap; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att en vård som bygger på en personcentrerad grund bidrar till en högre kvalitet av vården och har en positiv påverkan på patienter samt hälso- och sjukvårdsprofessionen. Samtidigt pekar studier på att hälso- och sjukvården står inför en mängd utmaningar för att kunna införa ett personcentrerat förhållningssätt i den dagliga vården. LÄS MER

 2. 2. Hur används läromedel i lärarens arbete? : En kvantitativ studie med kvalitativa inslag med fokus på läroböcker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Björklund; Cecilia Holmgren; Eleonore Johansson; [2007]
  Nyckelord :läromedel; läroböcker; användning; undervisningssätt;

  Sammanfattning : Genom en enkätundersökning bland lärare i grundskolans senare år undersökte vi i vilken utsträckning och hur lärare använder läromedel samt hur de anser att de kan möjliggöra elevers lärande. Vi kan utifrån vår undersökning se en marginell skillnad i vilken utsträckning lärarna använder läroböcker i planeringen av sin undervisning respektive i sin undervisning. LÄS MER