Sökning: "Elevassistent"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Elevassistent.

 1. 1. Jag tycker jobbet är viktigare än så - En kvalitativ studie av elevassistenters upplevelse av sin arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annica Nilsson; Pernilla Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Belöning; Elevassistent; Engagemang; Krav; Resurser; Särskilt stöd; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine and gain better knowledge regarding the working conditions for teacher assistants in Sweden. The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with seven participants who all were employee in public primary- and middle-schools. LÄS MER

 2. 2. Samarbetet i ett inkluderande klassrum : möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Meidell Kristine; Palmqvist Sara; [2019]
  Nyckelord :Samarbete; samplanering; inkluderande klassrum; elevassistent; resurs;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet : En intervjustudie med rektorer och fritidslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jonathan Bergström; Filip Eklund; [2019]
  Nyckelord :I behov; särskilt stöd; fritidshem; rektor; fritidslärare; elevassistent;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på fritidshemmet. Fokus läggs på att undersöka vad rektorer har att förhålla sig till i frågan samt om fritidslärare upplever att dessa elever får sina behov tillgodosedda. LÄS MER

 4. 4. ”Han kommer att blomma, det är jag helt övertygad om!” : En fallstudie om maktaspekter, hinder och möjligheter när nyanlända elever tas emot och undervisas i en gymnasiesärskola

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Wetterstrand; [2019]
  Nyckelord :Elevassistent; etnicitet; funktionalitet; intellektuell funktionsnedsättning; intersektionalitet; normat; nyanlända; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Studier av svenska nyanlända gymnasieelever med utvecklingsstörning har rönt i stort sett obefintlig vetenskaplig uppmärksamhet. I syfte att synliggöra elevkategorin och hinder, möjligheter och maktaspekter när dessa elever tas emot och undervisas genomfördes en fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av barn med särskilda behov i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers arbete och synsätt för att barn med särskilda behov ska inkluderas i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Gottschalk; Camilla Melander; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; exkludering; värdegrund; pedagog; barn i behov av särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att belysa hur pedagoger arbetar för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan och i förskoleklassen. Studien belyser även frågan om vad som menas med inkludering och hur de själva ser på begreppet inkludering. LÄS MER