Sökning: "Elevdelaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Elevdelaktighet.

 1. 1. Pedagogers uppfattningar om estetiska lärprocesser i den tidiga läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ studie om användningen och de estetiska lärprocessernas bidrag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Theres Eriksson; [2023]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; delaktighet; meningsskapande; literacy; förutsättningar; läs- och skrivundervisning; årskurs F–3;

  Sammanfattning : Det pågår diskussioner kring vilka metoder den tidiga läs- och skrivundervisningen lämpligen bör utgå från. Detta arbete ämnar ge ett bidrag till diskussionen genom att analysera sju pedagogers upplevelser av att använda estetiska lärprocesser i läs- och skrivundervisningen med utgångspunkt i sociokulturell teori. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande - dialog och samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Daniel Wejfalk; [2022]
  Nyckelord :dialog; dialogiskt klassrum; inlärningsförmåga; kommunikation; kooperativt lärande; samarbetsinlärning; samtala; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att analysera hur kooperativt lärande kan leda till ett mer dialogiskt klassrum och huruvida det kan påverka elevernas förmåga att samtala. Det är en kvalitativ studie där fem klasslärare, på en grundskola i Malmö kommun, har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Elevdelaktighet i åtgärdsprogram - för elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jenny Nossler; Maria Johansson; [2022]
  Nyckelord :Elevdelaktighet; Harts delaktighetsstege; läs- och skrivsvårigheter; webbenkät; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka aspekter av elevdelaktighet i åtgärdsprogram för elever i läs- och skrivsvårigheter. Empiri till studien samlades in genom åtgärdsprogram och webbenkät. LÄS MER

 4. 4. Elevinflytande i kursen religionskunskap : Examensarbete i fördjupningsämnet religion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mohamad Ahmadi; [2022]
  Nyckelord :Religionskunskap; inflytande; demokrati; delaktighet; elevinflytande; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare förstår begreppet elevinflytande, samt vilka arbetssätt de använder sig utav för att ge elever inflytande. Vidare är syftet att ta reda på vilka uppfattningar lärare har kring att elever involveras i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Didaktiska konsekvenser av den nya kursplanen för svenska : – En undersökning av den nya kursplanen för svenska F-3 i LGR22

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Andersson; [2022]
  Nyckelord :LGR22; ny kursplan; svenska; didaktiska konsekvenser; sociokulturellt perspektiv; didaktiska frågor;

  Sammanfattning : Uppsatsen reflekterar kring två nya tillägg från kursplanen i ämnet svenska för den nya läroplanen LGR22. Det som avses undersökas är hur dessa nya tillägg kan påverka svenskämnet didaktiskt i teorin. LÄS MER