Sökning: "Elevdeltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Elevdeltagande.

 1. 1. ”Men man måste ändå på något sätt kompromissa, det är lite det som är demokrati”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Erica Lindstedt; Benjamin Norburg; [2021]
  Nyckelord :Deliberativa samtal; Deliberativ undervisning; Demokratiuppdraget; Högstadiet; Klassrumsklimat; Kontroversiella ämnen; SAC; Samhällsfrågor; Samhällskunskap; Structured academic controversy;

  Sammanfattning : Structured Academic Controversy (SAC) är en internationellt beprövad metod för att bedriva deliberativa samtal om samhällsfrågor i skolan. SAC har dock inte beforskats i svensk kontext tidigare. Examensarbetet syftar till att få kunskap om högstadielärares erfarenheter av den deliberativa diskussionsmodellen SAC i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Elevers deltagande i fritidshemsverksamheten : En kvalitativ studie kring fritidshemspersonalens upplevda arbetsätt i relation till att öka elevers deltagande i fritidshemsverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Friberg; Ted Moberg- Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Elevdeltagande; delaktighet; fritidshem; fritidshemspersonal; lärandeteori; pedagogiska metoder; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera på vilka sätt fritidshemspersonal pratar om pedagogiska metoder och vilka verktyg de beskriver att de upplever att de använder för att öka deltagande och delaktighet bland eleverna på fritidshemmet. Som metod för studien valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomfördes med fritidshemspersonal och för analys av det empiriska materialet användes tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. "Man gör sitt bästa och det räcker liksom" : En kvalitativ intervjustudie av olika lärares upplevelser och strategier för ökat elevdeltagande i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Berglin; [2021]
  Nyckelord :Sports and health; teaching; relationships; participation; adaptation; Idrott och hälsa; undervisning; relationer; deltagande; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka av vilka anledningar elever väljer att inte delta i idrott och hälsaundervisningen enligt lärares uppfattning samt vilka strategier dessa lärare använder sig av för att fler elever ska delta på lektionerna. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 6 lärare inom idrott och hälsa som jämförs med tidigare forskning inom ämnet. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande i demokratiundervisningen : En systematisk litteraturstudie om elevers lärande i samhällskunskapsämnet och vilken inverkan en elevcentrerad undervisningsmetod har

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Jenny Alderhorn; [2021]
  Nyckelord :Grades 1–3; democracy mission; cooperative learning; student participation; social sciences; Årskurs 1–3; demokratiuppdraget; kooperativt lärande; elevdeltagande; samhällskunskap;

  Sammanfattning : ”Skolväsendet vilar på demokratins grund”, så inleds nuvarande läroplan (Lgr 11). Skolan har ett demokratiuppdrag som innefattar både att utveckla och förse eleverna med demokratiska förmågor samt att ge dem med kunskap som behövs för att delta aktivt i ett demokratiskt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Vad är en bra lärare? : En studie om gymnasielärares upplevelser om vad som är enbra lärare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Alexander Fonseca; [2020]
  Nyckelord :bra lärare; lärares egenskaper; pedagogisk undervisning;

  Sammanfattning : De flesta människor som har varit i skolans värld har stött på både bra och dåliga lärare, ochskillnaden mellan dessa är ofta tydlig. Att bra lärare har en betydelsefull inverkan på undervisningenoch på elever kan de som har haft en sådan lärare dessutom skriva under på. LÄS MER