Sökning: "Elever med Npf i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Elever med Npf i skolan.

 1. 1. När hjärnan arbetar annorlunda : En systematisk litteraturstudie om forskningsresultaten av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; autismspektrumtillstånd; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt material genom en databasundersökning i ERIC. LÄS MER

 2. 2. ”En fyrkantig undervisning” : En kvalitativ intervjustudie om hur lågstadielärare arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i det ordinarie matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Kristina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Adapted teaching; challenges; mathematics; neuropsychiatric disabilities; success factors; Anpassad undervisning; framgångsfaktorer; matematik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; utmaningar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra hur verksamma lågstadielärare arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser) i det ordinarie matematikklassrummet. Bakgrundsdelen inleds med en redogörelse för hur matematiksvårigheter kopplat till olika NPF-diagnoser ser ut. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer i en särskild undervisningsgrupp – för elever med NPF En studie om några pedagogers och elevers tankar kring arbetet i en delvis integrerad särskild undervisningsgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Backman Hedin; [2019]
  Nyckelord :Skolframgång; inkludering; NPF; relationskompetens; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Backman Hedin, Marie (2019). Framgångsfaktorer i en särskild undervisningsgrupp för elever med NPF. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle, Malmö Universitet. LÄS MER

 4. 4. Konsten att skapa tillsammans : En undersökning om gemensamt bildskapande för elever med NPF-diagnos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ellinor Mothander; [2019]
  Nyckelord :Pedagogy; design; flow; interaction; movement; Pedagogik; design; flow; interaktion; rörelse;

  Sammanfattning : Hur kan vi främja interaktion, lustfyllt skapande, lek och kreativitet genom gemensamt bildskapande? Vilka metoder kan gynna personer som upplever det sociala samspelet som svårt? I min undersökning tittar jag på hur en grupp elever med NPF-diagnos kan utvecklas genom att arbeta tillsammans med bildskapande. Jag menar att någonting positivt händer i det kollektiva. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers erfarenheter av barn som uppvisar stress i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ellenore Öhgren; Jenny Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Pedagogers erfarenhet; Påfrestning; Barns mående; Ohälsa;

  Sammanfattning : Stress kan bero på flera faktorer, det kan visa sig olika beroende på ålder. Vuxnas förhållningssätt kan påverka barns stress. Syftet med föreliggande studie är att undersöka och skapa kunskap om pedagogers erfarenheter av arbetet med barn som uppvisar stress. Vi ville få kunskaper om hur skolor behandlar detta ständigt aktuella ämne. LÄS MER