Sökning: "Elever med Npf i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Elever med Npf i skolan.

 1. 1. ”En fyrkantig undervisning” : En kvalitativ intervjustudie om hur lågstadielärare arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i det ordinarie matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Kristina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Adapted teaching; challenges; mathematics; neuropsychiatric disabilities; success factors; Anpassad undervisning; framgångsfaktorer; matematik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; utmaningar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra hur verksamma lågstadielärare arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser) i det ordinarie matematikklassrummet. Bakgrundsdelen inleds med en redogörelse för hur matematiksvårigheter kopplat till olika NPF-diagnoser ser ut. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer i en särskild undervisningsgrupp – för elever med NPF En studie om några pedagogers och elevers tankar kring arbetet i en delvis integrerad särskild undervisningsgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Backman Hedin; [2019]
  Nyckelord :Skolframgång; inkludering; NPF; relationskompetens; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Backman Hedin, Marie (2019). Framgångsfaktorer i en särskild undervisningsgrupp för elever med NPF. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle, Malmö Universitet. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers erfarenheter av barn som uppvisar stress i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ellenore Öhgren; Jenny Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Pedagogers erfarenhet; Påfrestning; Barns mående; Ohälsa;

  Sammanfattning : Stress kan bero på flera faktorer, det kan visa sig olika beroende på ålder. Vuxnas förhållningssätt kan påverka barns stress. Syftet med föreliggande studie är att undersöka och skapa kunskap om pedagogers erfarenheter av arbetet med barn som uppvisar stress. Vi ville få kunskaper om hur skolor behandlar detta ständigt aktuella ämne. LÄS MER

 4. 4. Ta vara på olikheterna : En studie om att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Madelene Calmernäs; Stefanie Chromec; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; Skola; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Studien syftar till en ökad förståelse för hur pedagoger arbetar med inkludering gällande elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Studiens metodologiska utgångspunkt var en hermeneutisk kvalitativ ansats med halvstrukurerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Särbegåvning och samverkan : En intervjuundersökning av föräldrar och lärare till särbegåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Home; school; cooperation; parents; giftedness; NPD; twice-exceptional; Hem; skola; samverkan; föräldrar; särbegåvning; NPF; dubbelriktad begåvningsproblematik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa och diskutera hur undervisande lärare och föräldrar till särbegåvade elever med eller utan diagnos upplever samarbetet mellan skolan och hemmet. För att ta reda på hur det förhåller sig används en kvalitativ intervjumetod, tre föräldrar till särbegåvade elever med eller utan diagnos och tre lärare intervjuades. LÄS MER