Sökning: "Elevers prestation"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Elevers prestation.

 1. 1. Kooperativt lärande inom matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Nesling; Anna Hermansson; [2019]
  Nyckelord :bedömning; grupparbete; gymnasiet; kooperativt lärande; matematik; undervisning; prestation;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi sammanställt forskning som belyser både positiva och negativa aspekter med kooperativt lärande inom matematikämnet. Vi har bland annat lyft fram studier som visar hur arbetsformen påverkar elevers akademiska förmåga samt deras motivation, kommunikation och inställning. LÄS MER

 2. 2. Varför övar inte eleverna? : En fenomenologisk intervjustudie om elevers motivation till att vilja öva på ett instrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erika Persson; [2019]
  Nyckelord :motivation; practice; phenomenology; qualitative interviews; music school; pupils’ perspective; motivation; övning; fenomenologi; kvalitativa intervjuer; kulturskola; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka hur några elever inom kulturskolan upplever förhållandet mellan motivation och övning. Bakgrundskapitlet belyser tidigare forskning och litteratur inom området motivation till att vilja öva. LÄS MER

 3. 3. “Ni ska alla komma överens om ett svar...” : En kvalitativ studie om hur en kooperativ lärandesituation i samband med problemlösningsuppgifter påverkar elevens individuella prestation och lärande inom matematikämnet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Fredrica Aronsson; Carl Henningsson; Linnea Holgersson; [2019]
  Nyckelord :Cooperative learning processes; Cooperative learning; Problem solving tasks; Mathematics; Individual achievement; Lev Vygotsky; Socio-cultural perspective; Kooperativa lärprocesser; Kooperativt lärande; Problemlösningsuppgifter; Matematik; Individuell prestation; Lev Vygotskij; Sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur kooperativa lärandesituationer påverkar elevers individuella matematiska utveckling genom användning av problemlösningsuppgifter. Studiens bakgrund belyser det innehåll som berör kooperativt lärande, kooperativa lärprocesser, kommunikation, problemlösning samt de matematiska förmågorna. LÄS MER

 4. 4. Läser jag bättre eller minns jag bra? : Grundskoleelevers förmåga till ordavkodning vid upprepad mätning och förekomst av igenkänningseffekt i LäSt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amer Hatic; Mikaela Popovici Valenzuela; [2019]
  Nyckelord :LäSt; dyslexia; reading disability; word decoding; retest-effect; reading; poor decoder; good decoder; reading difficulty; repeated administration.; LäSt; dyslexi; upprepad mätning; igenkänningseffekt; läsning; avkodning; ordavkodning; grundskoleelever; poor decoder; good decoder; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Ungefär 20% av befolkningen uppfyller kriterier för läs- och skrivsvårigheter. För att kunna hjälpa elever som uppvisar svårigheter av denna typ behövs reliabla och valida testinstrument. LäSt är ett normerat svenskt lästest som är väl använt på nationell basis i syfte att mäta barns förmåga till ordavkodning. LÄS MER

 5. 5. Motiverande samtal. En möjlig väg mot ökad prestation i bildämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :anna Nygren; [2019]
  Nyckelord :bildämnet; motivation; självbestämmandeteorin; motiverande samtal; pygmalioneffekten;

  Sammanfattning : Inom skolan möter läraren elever av alla de slag, elever med varierande bakgrund och erfarenheter. De som känner sig bekväma i skolans vardag och de som inte gör det, samt de som är motiverade och de som är omotiverade. Motiverande samtal är ett verktyg som används bl.a inom sjukvården och behandling av olika sorters missbruk. LÄS MER