Sökning: "Elevers röster"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Elevers röster.

 1. 1. Legitimeringar för litteraturläsning : Elevers upplevelser av varför vi läser skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joy Mayzel; Jenny Olsson; [2022]
  Nyckelord :elevers upplevelser; konstruktion; legitimeringar av skönlitteratur; litteraturläsning; skönlitteratur; svenskämnet;

  Sammanfattning : Vår kvalitativa studie syftar till att utveckla kunskaper om elevers upplevelser av varför vi läser skönlitteratur inom svenskämnet. Elevers röster är fortfarande få bland studier inom fältet, trots att de är en viktig komponent för svenskämnets konstruktion. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga röster i klassrummet : En studie om gymnasielärares perspektiv på transspråkande

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Irena Olofsson Kowalski; [2022]
  Nyckelord :Transspråkande; flerspråkighet; flerspråkiga elevers utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska som andraspråkslärare som undervisar på gymnasiet berättar att de tänker kring transspråkande som ett sätt att ta tillvara elevernas språkliga och kulturella erfarenheter i undervisningen. För att uppnå syftet med studien tillämpades kvalitativ metod i form av djupintervjuer med sju gymnasielärare och fyra lektionsobservationer där följande frågeställningar stod i fokus: Hur förhåller sig lärarna till transspråkande? Hur beskriver lärarna vikten av att tillvara elevernas förstaspråk som en resurs i sin egen undervisning? På vilket sätt lyfter lärarna fram elevernas språkliga och kulturella erfarenheter utifrån lektionsobservationerna i denna studie? Resultatet visar att lärarna har ett positivt förhållningssätt till transspråkande och ser det som ett sätt att kunna tillvarata elevernas kulturella och språkliga erfarenheter som en resurs i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Hur uppfattar elever skrivande? : - En kvalitativ intervjustudie om elevers uppfattning om skrivutveckling samt analoga och digitala skrivverktyg i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jessica Brokelind; [2022]
  Nyckelord :writing development; analog writing tools; digital writing tools; writing tools; writing; writing education.; skrivutveckling; analoga skrivverktyg; digitala skrivverktyg; skrivverktyg; skrivundervisning.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har fått ett större utrymme i skolans undervisning och kan leda till förändringar i skrivundervisningen. Elevers röster och åsikter behöver tas i beaktande när skrivundervisningen planeras. Syftet med studien är att belysa elevers uppfattningar om skrivutveckling, skrivundervisning samt analoga och digitala skrivverktyg. LÄS MER

 4. 4. Elever med läs- och skrivsvårigheters röster och pedagogers erfarenheter av  specialpedagogisk undervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helén Johansson; Helen Pehrsson; [2022]
  Nyckelord :Elevers röster; erfarenheter; inkludering-exkludering; läs- och skrivsvårigheter; pedagogers röster; specialpedagogisk undervisning; särskilt stöd; utmaningar;

  Sammanfattning : Att vara lärare idag är ett svårt och mångfacetterat uppdrag. Det finns ett ökat krav på ett inkluderande förhållningssätt och att anpassa undervisningen efter alla elevers behov och förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Barns perspektiv på delaktighet och inflytande i fritidshemsverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Jönsson; Katarina Gadd; [2022]
  Nyckelord :Barndomssociologiskt perspektiv; barns perspektiv; delaktighet; demokrati; fritidshem; inflytande och makt.;

  Sammanfattning : Abstrakt    Studien syfte är att undersöka hur elever upplever möjligheten till delaktighet och inflytande i skolans fritidshem. Vidare undersöks huruvida elevers möjlighet till delaktighet och inflytande i fritidshemmet varierar beroende på vilken relation de har till sina fritidshemslärare. LÄS MER