Sökning: "Elevers uppfattning om stress i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Elevers uppfattning om stress i skolan.

 1. 1. Elevers upplevelser av digitala prov : En undersökning om hur högstadieelever uppfattar och påverkas av digitaliserade prov.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kristoffer Lannerheim; [2019]
  Nyckelord :Digital; digitala prov; digitalisering; provångest;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av skolan är ett faktum och denna uppsats syfte är att försöka beskriva hur det påverkar eleverna, mer precist hur digitaliserade prov upplevs av eleverna utifrån nervositet, resultat och bedömning. Tidigare undersökningar som är gjorda visar på betydande skillnader i resultat om proven är digitala eller ej, men orsakerna till dessa skillnader och hur det påverkar eleverna finns det begränsad forskning kring. LÄS MER

 2. 2. "Prestationsångest: gör om när du får ett B" : En studie om elevers uppfattning och upplevelse av stress, prestationsångest och betygshets i skolämnet Idrott och Hälsa.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Hanna Stange; [2019]
  Nyckelord :stress; performance anxiety; grading; school sports; stress; prestationsångest; betygshets; skolidrott;

  Sammanfattning : Pupils today put high demands on their performance and getting good results is something that has become like an obsession. Stress in school and performance anxiety is something that is often addressed in television, social media and in newspapers. LÄS MER

 3. 3. Svenska gymnasieungdomars och lärares upplevelse av skolrelaterad stress : - Vilka faktorer orsakar stress, vilka är symptomen, och hur kan stress förebyggas?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Katarina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Skolrelaterad stress; gymnasieungdomar; stressymptom; stressfaktorer; genusskillnader;

  Sammanfattning : Många undersökningar visar att det finns en växande ohälsa hos elever till följd av skolrelaterad stress. Flera av rapporterna pekar dessutom på att flickor i högre utsträckning än pojkar lider av åtminstone fysiska stressymptom. LÄS MER

 4. 4. Att bedöma och dokumentera elevers läsning : Fem lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna Åkerlund Hjorth; [2011]
  Nyckelord :bedömning; dokumentation; läsutveckling;

  Sammanfattning : Internationella studier visar att andelen svaga läsare har ökat i Sverige. Detta samtidigt som skolan arbetat med målrelaterade bedömningar som är tänkta att förtydliga bedömningsprocessen genom att elevens prestationer bedöms utifrån i förväg formulerade mål. LÄS MER

 5. 5. Hälsans betydelse för elever i grundskolans tidigare skolår

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cathrin Berghald; Marie Dehlryd; [2009]
  Nyckelord :Hälsa; idrott; motion; kost; sömn; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi anser att hälsa är av avgörande betydelse för allt lärande i skolan varför vi valde detta som vårtforskningsobjekt. Vårt ansvar som blivande lärare är att förvalta och förmedla det vi anser varaöverensstämmande med läroplanen och som är grundläggande för att utveckla bästa möjlighet till lärande iskolan. LÄS MER