Sökning: "Elevhälsan"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet Elevhälsan.

 1. 1. En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annie Blom Björk; Frida Blomberg; [2021-02-18]
  Nyckelord :samverkan; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolanslärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berörmöjligheter och hinder till samverkan mellan professioner. LÄS MER

 2. 2. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. LÄS MER

 3. 3. Med hälsan som insats : En kvalitativ studie om elevhälsans arbete att främja psykisk hälsa hos unga kvinnor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Bladh Krantz; Felicia Engdahl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka och utvärdera hur elevhälsan på fyra kommunala gymnasieskolor arbetar för att främja psykisk hälsa hos unga kvinnor. Elevhälsans arbete utvärderades sedan i relation till tre utvalda hållbarhetsmål i Agenda 2030. LÄS MER

 4. 4. Ett salutogent skifte? : En intervjustudie om hur elevhälsa tillämpas i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Malin Pallin; Mathilda Wasteby; [2021]
  Nyckelord :Elevhälsa; Salutogenes; Patogenes; Hälsofrämjande; Förebyggande; Skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka och analysera hur elevhälsa tillämpas iskolan. Hur tolkar rektorer elevhälsouppdraget? Hur beskriver rektorerna att elevhälsoarbetesker i praktiken? Vilka problem och möjligheter ser rektorerna gällande elevhälsoarbete irelation till de olika professionerna på skolan? Metod: Studien utgår från en kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av lärares bemötanden : En kvalitativ studie hur lärares bemötande påverkar identitetsformationen hos elever med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Manja Cizmic; [2021]
  Nyckelord :ADHD; bemötande; identitet; identitetsbild; kunskapsinhämtning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cizmic, Manja (2020). Konsekvenser av lärares bemötanden. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER