Sökning: "Elevinflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade ordet Elevinflytande.

 1. 1. Biologiundervisningens metoder och innehåll : – en fråga även för elever?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Erica Wild; [2024]
  Nyckelord :Biology; Didactic context; Inclusive education; Professionality; Pupil influence; Swedish upper secondary school; Biologi; Didaktisk kontext; Elevinflytande; Gymnasiet; Inkluderande undervisning; Professionalitet;

  Sammanfattning : According to the Swedish school law, pupils should have the possibility to influence their education – both in learning methods and content. However many teachers find it hard to operationalize the pupils’ influence in their teaching. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelse av inkludering i läsning av skönlitteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Cim Rosvall; [2024]
  Nyckelord :Bokval; Elevinflytande; Elevers perspektiv; Litteracitet; Litteraturundervisning; Läsning; Perceptionsteori; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Denna studie använder en kvantitativ forskningsmetod i mindre skala för att undersöka frågeställningen: "Upplever deltagarna på kollektiv nivå att de är inkluderade i svenskundervisningen när det gäller läsning av skönlitteratur; med fokus på deras intresse, individualitet och motivation?".   Studien syftar inte till att undersöka till vilken grad eleverna har denna upplevelse utan fokuserar på om och vad de deltagande eleverna upplever. LÄS MER

 3. 3. Gitarrlärares didaktiska verktyg i undervisning på kulturskolan : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Elin Lövström; [2024]
  Nyckelord :Gitarrundervisning; didaktiska verktyg; förevisar; motivation; kulturskolan;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker vilka didaktiska verktyg lärare i enskild gitarrundervisning på kulturskolan använder sig av. Tidigare forskning visar att elevinflytande, motivation och pedagogen som förebild är viktiga aspekter i instrumentalundervisning. LÄS MER

 4. 4. VEM ÄGER RASTEN?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lise-Lott Johåker; Sophia Zettergren; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; delaktighet; infallsvinklar; rastverksamhet; makt; aktörskap;

  Sammanfattning : Många skolor arbetar idag med organiserad rastverksamhet. Trots det finns det inte något skrivet om detta i skolans styrdokument och det är upp till varje skola att utforma denna verksamhet på sitt eget sätt. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers syn på sin egen yrkesroll i den demokratiska processen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Andersson; Maria Dalerstedt; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; fritidshem; delaktighet; inflytande; formellt inflytande; informellt inflytande; demokrati; ledarskap; Covid-19-pandemi;

  Sammanfattning : Vår upplevelse är att kollegor talar om att det blivit en mycket begränsad möjlighet att genomföra en bra verksamhet, särskilt under den pågående Covid-19-pandemin, med ett varierat innehåll då det mesta av tiden ska bedrivas utomhus. Vi ser en risk med att fritidsverksamheten mer uppfattas och upplevs som barnpassning utomhus av pedagogerna, likt så som Haglunds (2009) diskurs, “överbliven tid” beskrivs. LÄS MER