Sökning: "Elevnära"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Elevnära.

 1. 1. Motivation i relation till elevers läsutveckling i ämnet svenska : En kvalitativ intervjustudie om hur svensklärare i årskurs F–3 uppger att de stöttar omotiverade elever i deras läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Stina Kizil; [2021]
  Nyckelord :Motivation; läsutveckling; scaffolding; årskurs F–3; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Motivation anses vara av stor betydelse för elevers läsutveckling, vilket därmed utgör ett intressant område att undersöka. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers motivation till läsning enligt sex svensklärare i årskurs F–3, samt att undersöka hur dessa lärare uppger att de stöttar omotiverade elever för att höja deras motivation i relation till deras läsutveckling. LÄS MER

 2. 2. – Hör du vad jag läser? – Jag vet inte. Läser du vad jag hör? : En kvantitativ studie som jämför hörförståelse och läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Joakim Ahlgren; Isabella Andersson; [2021]
  Nyckelord :läsförståelse; hörförståelse; läsa; lyssna; Simple View of Reading; PIRLS; läsutveckling; svenskämnet; kursplan svenska;

  Sammanfattning : Förmågan att lyssna är en viktig kommunikativ kompetens för att människan ska kunna förstå sin omvärld. Samtidigt har läsningen traditionellt sett en dominerande roll i grundskolesammanhang i fråga om kunskapsinhämtning. LÄS MER

 3. 3. Multimodala texter i skolan : En multimodal läromedelsanalys av läseböcker i svenskämnet för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lovisa Malmberg; Sara Stensils; [2021]
  Nyckelord :multimodalitet; läseböcker; multimodal läromedelsanalys; designteoretiskt multimodalt perspektiv; grundskolan; svenskämnet; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om hur modaliteter samspelar i analoga läseböcker för årskurs två i svenskämnet samt hur dessa böcker kan utgöra didaktiska resurser i ett multimodalt arbete. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i sociosemiotiken samt ett designteoretiskt multimodalt perspektiv på lärande. LÄS MER

 4. 4. Socionomer i skolan : En kvalitativ studie om rektorers syn på behovet av socionomer i skolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Sundqvist; Jennie Hedman; [2021]
  Nyckelord :Socionom i skolan; psykosocialt arbete; ansvarsfördelning;

  Sammanfattning : Skolan ska vara en plats där alla barn och ungdomar ska känna sig trygga, det ska vara en plats där barn får en chans att lyckas, inte minst för de barn som far illa. Forskning visar att ungdomar i Sverige mår sämre än tidigare, detta påverkar i sin tur ungas utveckling i skolan. LÄS MER

 5. 5. Bada i språket : En enkätstudie om hur lärare och speciallärare arbetar för att undvika att elever i förskoleklass  utvecklar läs- och skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Lehman; [2021]
  Nyckelord :enkätstudie; fonologisk medvetenhet; förskoleklass; läs- och skrivutveckling; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med hjälp av en enkät med både kvalitativt och kvantitativt inslag synliggöra förskoleklasslärares och speciallärares arbete med att undvika att elever i förskoleklass utvecklar läs- och skrivsvårigheter. Utgångspunkten har varit frågeställningar om hur elever i riskzon kan uppmärksamas redan i förskoleklass samt vilken roll specialläraren har för att stödja arbetet med detta. LÄS MER