Sökning: "Elhamuddin Sediqi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elhamuddin Sediqi.

  1. 1. Beröm som motivation inom vården : en kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

    Författare :David Berg; Elhamuddin Sediqi; [2019]
    Nyckelord :Praise; motivation; individual; group; influence on motivation; health care; Beröm; motivation; individuell; grupp; påverkan på motivation; vården;

    Sammanfattning : Den offentliga sektorn i Sverige omfattar verksamheter inom kommun, stat och landsting. Av alla förvärvsarbetande i landet arbetar en tredjedel inom offentlig sektor. Det rapporteras om stora utmaningar inom den inom vården där dåliga arbetsförhållanden, låga löner och brist på motivation är vanligt förekommande problem. LÄS MER